Kwaliteitsborging liggingsdata ondergrondse nutsleidingen

Invocação de um certificado de conformidade?

Op dit moment bestaan er geen uniforme normen over de juistheid van de ingebrachte kabel- en leidinginformatie doorbeheerders. O nosso sistema de Compliance Agentschap pode ser uma solução de perda de postos de trabalho. O nosso sistema de controlo do juistheid é um sistema de controlo de cumprimento e certificação de conformidade.

De dichtheid van nutsleidingen in de ondergrond neemt almaar toe. Abundem os aantal verschillende nutsvoorzieningen vrijwel niet toeneemt, zorgen zowel een structurele uitbreiding van het bereik en capaciteit van netwerken als de deregulatie van bepaalde nutssectoren, zoals telecom, voor een toename van het aantal kilometometers ondergronds netwerk. Votar daaraan de vernieuwingswerken aan bestaande infrastructuur toe en het aantal grondroeringen op jaarbasis zal voorlopig blijven stijgen. Een grotere dichtheid van ondergrondse infrastructuur, in combintie met een toename van het aantal grondroeringen, heeft onherroepelijk tot gevolg dat het aantal schadegevallen blijft stijgen. O seu problema é a porta de entrada e de saída em Vlaanderen al erkend.

 

KLIP pt GRB
Al enkele jaren werken overheden en netbeheerders samen om het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP)-systeem te implementeren. Apanhando um grote stap in de goede richting, deixou o KLIP vooral tot doel om de efficiëntie en volledigheid van uitwisseling van informatie te verhogen, en niet noodzakelijk om de juistheid van de via deze portaal uitgewisselde gegevens te waarborgen. Een tweede belangrijk initiatief betreft het zogenaamde Grootschalig Referentie Bestand (GRB), dat momenteel in gebruik wordt genomen. Het GRB is een centrale geografische gegevensbron waarin alle nutsbeheerders verplicht liggingsdata laden. Het grote voordeel van het GRB is dat men van een eenvormige referentiekaart werkt en dat aanpassingen aan de kaart centraal plaatsvinden.

 

Geen uniforme richtlijnen
Evenmin als het KLIP bevat het GRB uniforme normen over de juistheid van de ingebrachte informatie door netbeheerders. Dat geen van beide bovenbeschreven initiatieven uniforme richtlijnen bevatten inzake nauwkeurigheid van liggingsdata, is niet opmerkelijk. A nossa rede é para os produtores de cerveja ou para os caçadores de rede. Om het volledige netwerk met moderne technologieën met terugwerkende kracht in te meten, is zowel technisch als financieel een onmogelijke opgave. O seu conhecimento e informação no toekomstige digital GRB voor een groot deel bestaat uit gedigitaliseerde analoge bestanden. Let wel: zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte is. Deixe que o GRB seja um menu dos dados de hoogte e lage kwaliteitsdata. O sistema pode ser aceite pelo sistema de controlo.

 

Weesleidingen
Een bijkomend aspect dat niet geadresseerd wordt is de problematiek rond de 'verlaten buis', oftewel de 'weesleiding'. De geografische bestanden van netbeheerders bevatten vrijwel altijd enkel actieve kabels en leidingen die economische en/of operationele waarde hebben. Daaronder vallen ook 'loze' wachtbuizen. Para além de um rótulo de "leiding uit dienst wordt genomen, verdwijnt deze uit het actieve bestand. E dat terwijl deze fysiek vrijwel altijd in de grond achterblijft! Hoewel verlaten buizen en kabels niet noodzakelijkerwijs een direct gevaar vormen voor de omgeving, zorgen ze regelmatig voor vertraging bij graafwerken. O objectivo é a criação de um anonimato para a criação de um selo de rotulagem e dez Niet terug kan vinden op de gegevens verkregen via de KLIP-aanvraag. Voorzichtigheid gebiedt de aannemer dan de werken stil te leggen en de nutsbeheerders individueel te contacteren. A nossa equipa de peritos de protecção ambiental, bem como de peritos de protecção ambiental, tem de se esforçar para que as pessoas que se deslocam para o estrangeiro possam participar. De problematiek van de 'verlaten buis' middels een gecentraliseerde aanpak op de agenda van nutsbedrijven te krijgen, zal waarschijnlijk vele decennia vergen. Desalniettemin is het zeer gewenst dat elke gemeente, als goede huisvader van de ondergrond, deze informatie wél stelselmatig in haar kadaster/GIS-bestand gaat opnemen. Ao longo de um período de decénio, a percentagem de um ano de atraso de ligamentos é de cerca de um terço do total de abóboras de nauwkeurigheid, ou seja, de estigmas de esterco.

 

De rol van de gemeente
No processo de grondroering in het algemeen en de aanleg van ondergrondse nutsinfrastructuur in het bijzonder, speelt de gemeente een belangrijke rol; zij verleent de vergunning voor het uitvoeren van bepaalde geplande werkzaamheden. De gemeente é, na teoria althans, de best geplaatste instantie om te verifiëren of de uitgevoerde werken daadwerkelijk conform de vergunning zijn, immers, zij beheert het grondgebied en heeft er alle belang bij dat de informatie inzake de ondergrond accuraat en volledig is. In de praktijk bevat het huidige vergunningstelsel geen eenduidige leidraad inzake vorm en kwaliteit van terugkoppeling van gegevens.

Belangrijker nog is het feit dat het feit dat voor een gemeente niet altijd budgettair mogelijk is om de uitgevoerde werken op juistheid en volledigheid te controleren. Ook worden de door de vergunningverkrijger teruggekoppelde gegevens niet altijd in een referentiebestand opgenomen. Met andere woorden: het is louter een administratief proces. O interesse de todos os interessados em obter uma melhor e mais eficaz acção e conhecer o plano e o seu futuro. Bovendien is de gemeente, als goede huisvader van de ondergrond, sterk geïnteresseerd in informatie over verlaten buizen en kabels. De vraag is: hoe kan dat bereikt worden binnen de beperkte budgettaire ruimte?

 

De Nederlandse situatie
Otto Ballintijn bespreekt de situatie rondom de ondergrondse infrastructuretuur. Hij gaat uit van de wetgeving zoals deze geldt in Vlaanderen. De Nederlandse wetgeving rondom KLIC, KLIC-WIN en de WION é hieraan sterk verwant, maar er zijn detailverschillen, bijvoorbeeld op het gebied van weesleidingen. Op andere zaken ligt een nét iets andere nadruk of focus in Nederland. Omwille van de helderheid van het betoog is ervoor gekozen één wetgeving te volgen, in dit geval dus de Vlaamse.

 

Passende oplossingen
In het kader van de privatisering van nutsvoorzieningen is het niet langer logisch dat de belastingbetaler stilzwijgend betaalt voor kosten voor het verifiëren van uitgevoerde werken aan (private) nutsleidingen en kabels. Het is dus niet aan de gemeente om kostbare softwarelicenties aan te schaffen om graafactiviteiten van nutsbedrijven in kaart te brengen. O princípio do 'de vervuiler betaalt', do beter gezegd 'de graver betaalt', é o seguinte. Om dat in de praktijk op korte termijn mogelijk te maken, is het van cruciaal belang dat er zo weinig mogelijk aan het bestaande proces verandert. O que é que os homens podem fazer para um processo de desabrochar? In verleende vergunningen dient de verstrekker duidelijke normen te geven over de nauwkeurigheid en digitaal formaat van de terug te koppelen gegevens na voltooiing van de werken. O controlo do juíste de juíste de teruggekoppelde gegevens é um certificado de conformidade, que permite a obtenção de um certificado de conformidade com a lei de uma empresa de compliance Agentschap. O registo de funcionários num sistema centralizado GIS-bestand door het Compliance Agentschap. O nosso sistema de registo é uma fusão com o Compliance Agentschap de um ou mais agentes de cumprimento da lei que não têm qualquer tipo de obrigação de compra e venda de produtos e rótulos. De bovenstaande veranderingen dienen enig nadere toelichting.

Illustratie: Om de kwaliteit van liggingsgegevens van kabels en leidingen te verbeteren en uniformeren, is het van de belang dat de in de vergunning gestelde kwaliteitsnormen eenduidig en haalbaar zijn.

 

 

Het Compliance Agentschap
Het Compliance Agentschap moet een onafhankelijk orgaan zijn dat zorg draagt voor het uitvoeren van controles op de nauwkeurigheid van liggingsdata van aangelegde kabels en leidingen, en de gecertifieerde gegevens opslaat in een gecentraliseerd GIS. Dankzij recente ontwikkelingen in de technologie is het nu mogelijk om een server based GIS-platform in te richten. O sistema de monitorização de servidores, em particular o Compliance Agentschap, e o Compliance Agentschap, e o sistema de monitorização de informação de software, foi criado em openbare e em ruimtelijke ordening, e em middels een Web Login (gebruikersnaam + paswoord) toegang tot de informatie in hun gemeente. O nosso site é uma página de informação sobre uma aplicação baseada num servidor. Em: omdat de GIS-database external draait hoeven er geen dure licenties aangekocht te worden. Uma vez que uma cópia de um documento GIS pode ser aplicada e uma interface de pasklare pode ser utilizada como uma interface de pasklare. O Andersom é a única fonte de informação sobre uma jóia nos dados de ligação que restam, mas não sobre uma plataforma GIS de passagem. In dat geval kan de gemeente het toekomstige Compliance Agentschap de opdracht geven deze in het centrale GIS-platform op te nemen.

Om de kwaliteitsnorm te bewaken, zullen deze gegevens in het GIS-bestand aangeduid worden als 'niet-gecertifieerd'. Eventualmente, pode ser encontrado o vergunde tracé worden ingevoerd, zodat deze achteraf vergeleken kan worden met de werkelijke ligging. Em dados recentes sobre a forma de vergunningsaanvraag een digitaal bestand gevoegd te worden conformar het standaard digitaal formaat. Het Compliance Agentschap verstrekt, na control dat de werken conform de gestelde liggingsnormen zijn afgerond, tegen betaling een compliance-certificaat aan de vergunningverkrijger. Naast de locatie van nieuw aangelegde infrastructuur zal, indien van toepassing, informatie over verlaten buizen opgevraagd worden. Het Compliance Agentschap voegt de gecertificeerde liggingsgegevens in het centrale GIS-bestand in en maakt daarvan melding bij de bevoegde gemeenteambtenaar. Pode ser feito através de um ficheiro resultante e pode ser descarregado uma cópia do certificado de conformidade.

 

Het juridische kader
Vanuit juridisch oogpunt dienen zich de volgende punten aan: aanpassing van de vergunning, het eigendom van de data en het gebruik van de data. De aanpassing van de vergunning en de juridische afdwingbaarheid van de voorgestelde aanpassing dient getoetst te worden aan lokale en regionale regelgeving.

 

Aanpassing van de vergunning
Om de kwaliteit van liggingsgegevens van kabels en leidingen te verbeteren en uniformeren, is het van belang dat de in de vergunning gestelde kwaliteitsnormen eenduidig en haalbaar zijn. Afhankelijk van de manier waarop kabels en leidingen gelegd worden, zal een norm gespecifieerd moeten worden. De momenteel voornaamste manieren van aanleg zijn gegraven sleuvend, horizontaal gestuurd boren en rehabilitatie. De stand van de technologie maakt het perfect mogelijk om voor alle drie de bovengenoemde methoden een zeer nauwkeurige ligging te bepalen. De vergunningverstrekker, in de meeste gevallen de gemeente, dient een verduidelijking van de kwaliteitsnormen in iedere vergunning op te nemen. Os membros do Conselho de Administração têm de se reunir em formação de gangbaar, em formato de estandarte, e num Compliance Agentschap.

Eigendom en gebruik van de data
Eigendom van data is een belangrijk punt. De nutsbedrijven stellen vrijwel altijd dat de netwerkeigenaar de enige eigenaar kan zijn van de liggingsdata. Os dados estão nos livros de imprensa e num anonimato e/de um medidor de terra sobre a rede de ligação na Internet, bem como uma nova versão. Echter, in het geval de overheid het vereist om exacte liggingsdata ter beschikking van het kadaster te stellen dan is het kadaster evengoed eigenaar van de verkregen data. Een belangrijker juridisch vraagstuk is wat een partij met deze data mag doen. Hierbij valt vooral te denken aan het eventueel beschikbaar stellen van data aan derden. No iate de um navio que não se encontra em posição de receber informação em geral, também se pode obter informações sobre o regime de protecção de dados e sobre a forma como se processa a informação no momento em que a informação é enviada para o exterior. Het KLIP/GRB draagt hiervoor al de zorg en heeft een verplichtend karakter. Em principio, há uma jóia que nos permite encontrar um caminho para o desenvolvimento de uma nova geração de Niet Krijgen. Echter, we dienen hierbij onderscheid te maken tussen actieve kabels en leidingen en verlaten kabels en leidingen. Als in de loop van tijd gemeenten het meest uitgebreide bestand hebben van verlaten kabels en leidingen dan is het niet onlogisch dat zij betrokken partij gaan worden bij KLIP-aanvragen. O seu nome pode ser usado pelos agentes de cumprimento da lei.

 

Eigendom van data is een belangrijk punt. De nutsbedrijven stellen vrijwel altijd dat de netwerkeigenaar de enige eigenaar kan zijn van de liggingsdata.

 

Het financiële kader
De kosten voor de deelnemende gemeenten is beperkt tot de kosten gemoeid met het aanpassen van de vergunning en het raadplegen van het centrale GIS-bestand. Aartegenover é uma prova de que a preparação dos custos é uma das mais eficientes das armas de fogo do mundo do futebol. A partir de agora, a melhor porta centrada em SIG é o Compliance Agentschap, um dos maiores defensores do cumprimento da lei, que é a porta de entrada dos agentes de verificação. Um dos principais agentes de verificação de conformidade é o compliance-certificaat.

Otto Ballintijn otto.ballintijn@reduct.net é directeur mede-oprichter van Reduct, leverancier van inertiële navigatiesystemen voor het in kaart brengen van ondergrondse nutsleidingen.

Partilhar este post

Comece a digitar e prima Enter para pesquisar

Carrinho de compras