Licentieovereenkomst

REDUCT® - Softwarelicentieovereenkomst

BELANGRIJKE OPMERKING

DE LICENTIEOVEREENKOMST VORMT SAMEN MET ALLE TOEPASSELIJKE ADDENDA DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST TUSSEN U (DE "LICENTIENEMER") EN DE LICENTIEGEVER ("REDUCT") BETREFFENDE DE HIERONDER GELEVERDE PROGRAMMA('S) EN DOCUMENTATIE. DOOR DE PROGRAMMA'S TE INSTALLEREN, AANVAARDT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U HIERTOE NIET BEREID BENT, DIENT U HET ONGEOPENDE PAKKET EN DE APPARATUUR ONMIDDELLIJK TE RETOURNEREN VOOR EEN VOLLEDIGE TERUGBETALING.

DEFINITIES. "Reduct", in het kader van deze Overeenkomst, betekent de rechtspersoon van de Reduct® Groep aangeduid door Reduct® NV, Molenberglei 42, B-2627, Schelle, België, of een andere filiaal van de Reduct® Groep als zijnde de wettelijk gerechtigde licentiehouder.

"Product", betekent elk individueel product gefabriceerd door Reduct dat vergezeld gaat van een Programma.

"Licentiehouder" betekent u, een individu of een entiteit, aan wie Reduct de Licentie verleent en die verantwoordelijk is voor het naleven van de contractuele verplichtingen van de Licentie, en ervoor zorgt dat iedereen die toegang heeft tot de Programma's ook dergelijke verplichtingen naleeft.

"Filiaal" betekent een juridische entiteit die gecontroleerd wordt door, of zeggenschap heeft over, of onder gemeenschappelijke controle staat met de Licentiehouder. Onder zeggenschap wordt verstaan (i) economische eigendom van ten minste vijftig procent (50%) van de stemgerechtigde effecten van een vennootschap of een andere bedrijfsorganisatie met stemgerechtigde effecten, of (ii) een belang van vijftig procent (50%) of meer in de winst en het kapitaal van een maatschap of een andere bedrijfsorganisatie zonder stemgerechtigde effecten.

"Documentatie" betekent de gebruikershandleidingen, indien aanwezig, die de levering van een Programma vergezellen, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt kan worden. Documentatie kan worden geleverd in gedrukte en/of online vorm, en in één of meer talen.

"Gelicentieerde Gebruiker" betekent een gebruiker van het Programma, door de Licentiehouder aangeduid als gemachtigd om het Programma te gebruiken voor de Systeemoperaties van de Licentiehouder, voor zover toegestaan door de verworven Licentieoptie.

"Systeemverrichtingen" betekent het gebruik door de Licentiehouder van een Programma voor de interpretatie van gegevens verkregen door een specifiek Product dat eigendom is van de Licentiehouder of een Filiaal namens de Licentiehouder.

"Licentie-optie" betekent de specifieke rechten, beperkingen en verplichtingen waaronder de Licentiehouder een Programma mag installeren en gebruiken krachtens deze Overeenkomst, met inbegrip van diegene die betrekking hebben op het (de) toegelaten Type(n) Installatie zoals beschreven in sectie 4, en met inbegrip van de beperkingen die verbonden zijn aan het feit dat de Licentie een "Jaarlijkse Licentie" is, of een "Product levenslange Licentie" zoals beschreven in sectie 8.

"Licentiegever" betekent de persoon die of de entiteit die aan Reduct een licentie verleent om de intellectuele eigendom van die persoon of entiteit te herdistribueren.

"Programma's" of "Programma" betekent de computersoftware die hieronder wordt geleverd en gelicentieerd, inclusief Documentatie, uitbreidingen en foutcorrecties. Elk product van Reduct is een afzonderlijk Programma. De computersoftwareprogramma's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, X-Traction®, X-View® en X-Query®.

"Derde" betekent elke persoon of rechtspersoon die niet Reduct, de Licentienemer, of een Filiaal is.

"Onderhoudsdiensten" betekent de diensten die gepaard gaan met de levering van het Product, overeenkomstig de voorwaarden van de Licentie.

LICENTIEVERLENING.

Reduct verleent Licentiehouder hierbij, onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (de "Licentie") voor de installatie en het gebruik van het Programma, uitsluitend op computersystemen die door Licentiehouder worden beheerd, in overeenstemming met de verworven Licentieoptie en bijbehorende toegestane Installatie Type bepalingen hierin, en uitsluitend voor Systeem Operaties.

LICENTIE BEPERKINGEN.

De licentie is onderworpen aan de uitdrukkelijke beperkingen die hieronder worden uiteengezet. Licentiehouder zal geen, en zal geen Derde Partij toestaan om: enig deel van de gelicentieerde Programma's te wijzigen, of er enig afgeleid werk van te maken, behalve zoals uitdrukkelijk hierin is toegestaan;

het aanpassen, vertalen, kopiëren, nabootsen of converteren van het geheel of een deel van een Programma om software te creëren of te combineren, met als hoofddoel dezelfde of gelijksoortige of verbeterde functies uit te voeren als de Programma's die door Reduct worden gelicentieerd of om een component van de Programma's te nemen, te vervangen of te verbeteren voor eigen gebruik, commercialisatie of enig ander financieel gewin of anderszins;

de Programma's verhuren, leasen of uitlenen; de Programma's gebruiken ter ondersteuning van het gebruik van de Programma's door Derden, de Programma's timesharen of servicebureau's gebruiken, uitbesteden, of op enigerlei wijze de Reduct Producten bedienen of gebruiken met niet door Reduct geleverde hardware, software, programma's, gegevens of specificaties, ongeacht of een dergelijke combinatie wordt aanbevolen door Reduct of wordt overwogen in de productdocumentatie van Reduct;

de Programma's te demonteren, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering of op andere wijze te proberen toegang te krijgen tot de werkwijze of broncode (anders dan bestanden die voor het gemak in de vorm van broncode door Reduct ter beschikking worden gesteld);

de Programma's, kopieën of gedeelten daarvan, of enige Licentie of andere rechten daarop, geheel of gedeeltelijk, te verkopen, in licentie te geven, in sublicentie te geven, te publiceren, weer te geven, te distribueren, te verspreiden, toe te wijzen of anderszins over te dragen (hetzij door verkoop, ruil, lease, schenking of anderszins) aan een Derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Reduct, behalve zoals uitdrukkelijk hierin is toegestaan;

 

auteursrechten, handelsgeheimen, octrooien, handelsmerken, logo's, eigendomsrechten en/of andere wettelijke vermeldingen op of in kopieën van de programma's te wijzigen, te verwijderen of onleesbaar te maken;

de naam Reduct, handelsnamen, logo's of andere handelsmerken van Reduct of een van haar Filialen of Licentiegevers te gebruiken in advertenties, promotiemateriaal of enig ander materiaal, hetzij in schriftelijke, elektronische of andere vorm, verspreid onder een Derde, behalve in de door Reduct verstrekte vorm, en dan uitsluitend ter identificatie van de Programma's van Reduct;

toegang verlenen (direct of indirect) tot de Programma's via het Web of de Internetapplicatie, of een methode of systeem voor het delen van bestanden, zonder hiervoor een uitdrukkelijke licentie van Reduct te hebben verkregen;

de programma's geheel of gedeeltelijk te kopiëren, voor kopiëren beschikbaar te stellen of anderszins te reproduceren, behalve (a) indien nodig voor de installatie in het computergeheugen om het programma uit te voeren in overeenstemming met de Licentie-optie en het (de) bijbehorende toegestane installatietype(s), (b) zoals uitdrukkelijk hierin is toegestaan;

toegang tot of gebruik van Programma's waartoe de Licentiehouder momenteel geen licentie heeft;

het persoonlijke licentiewachtwoord en/of licentiebestand aan een Derde bekend te maken of te laten gebruiken, behalve voor installatie en gebruik van de Programma's zoals hierin voorzien;

de Documentatie opnieuw te publiceren; en/of een server te maken, voor het genereren van code, compilatie, of andere Programma's.

TOEGESTAAN INSTALLATIETYPE.

De Licentie-optie staat alleen het Standalone Named User Installatietype toe. Het gebruik van het programma is beperkt tot een enkele aangewezen gebruiker op naam.
Programma's mogen op maximaal drie afzonderlijke, stand-alone computers worden geïnstalleerd en gebruikt, mits de programma's alleen toegankelijk zijn voor, en worden gebruikt door, de Gebruikers Op Naam voor die Licentie. Netwerkinstallatie is verboden.

De locatie van de stand-alone computers die door de gebruiker op naam worden gebruikt om de programma's uit te voeren is niet beperkt, de computers mogen zich op het werk of op een laptop bevinden. Licentiehouder mag slechts één individuele fysieke persoon aanwijzen voor toegang tot of gebruik van de programma's onder elke licentie voor een gebruiker op naam. Licentiehouder mag de gebruiker op naam voor een programma, al dan niet tijdelijk, niet meer dan vier keer per jaar vervangen.

 

NIET-CONCURRENTIE.

Licentiehouder stemt ermee in de Programma's, afgeleide formulieren, gegenereerde formulieren of Programmaonderdelen niet te gebruiken voor de distributie van zijn eigen toepassing of die van een derde partij, waarvan het hoofddoel, zoals redelijkerwijs bepaald door Reduct, is om dezelfde of soortgelijke functies uit te voeren als de Programma's waarvoor Reduct een licentie heeft verleend of die een onderdeel van de Programma's vervangt. Licentiehouder zal de Programma's niet anderszins gebruiken om te concurreren met de producten of activiteiten van Reduct, inclusief door het distribueren van bibliotheken, of enige vorm van een volledig Programma of een deel van een Programma, of de Producten en Programma's van Reduct bedienen of gebruiken met niet door Reduct geleverde hardware, software, programma's, gegevens of specificaties, ongeacht of een dergelijke combinatie wordt aanbevolen door Reduct of wordt overwogen in de productdocumentatie van Reduct, met als hoofddoel, zoals redelijkerwijs bepaald door Reduct, te concurreren met de producten of activiteiten van Reduct.

BEHOUD VAN RECHTEN, AANSPRAKEN EN BELANGEN DOOR REDUCT EN HAAR LICENTIEGEVERS.

De Programma's blijven te allen tijde eigendom van Reduct en/of Reduct's Licentiegevers en Licentiehouder zal geen recht, titel of belang hierin hebben, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst. Licentiehouder zal gepaste actie ondernemen door instructie, overeenkomst of anderszins met alle personen die toegang hebben tot de Programma's, om Licentiehouder in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.

LICENTIES VOOR SOFTWARE VAN DERDEN.

Reduct heeft licenties verkregen om bepaalde software van derden te distribueren. Als voorwaarde voor deze licenties is Reduct verplicht de software aan Licentienemer te verdelen onder specifieke voorwaarden, die kunnen verschillen van of aanvullend zijn op de hierin opgenomen voorwaarden voor Reduct's Programma's. Licentiehouder begrijpt en stemt ermee in dat de aanvaarding van deze Overeenkomst tevens de aanvaarding door Licentiehouder inhoudt van de toepasselijke bepalingen voor gebruik, inclusief de gebruiksbeperkingen, van dergelijke software van derden. Licentiehouder kan contact opnemen met Reduct om de actuele toepasselijke bepalingen te verkrijgen. Licentiehouder's schending van de toepasselijke bepalingen van de licentievoorwaarden van een derde partij zal ook worden beschouwd als een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst.

LICENTIE DUUR ("TERMIJN").

Deze Overeenkomst zal voortduren tot de vroegste van (a) beëindiging door Reduct of Licentiehouder zoals hieronder bepaald, of (b) de tijd dat er geen Programma's meer in licentie worden gegeven aan Licentiehouder onder deze Overeenkomst. Voor Jaarlijkse Licenties: De Licentiehouder begrijpt en stemt ermee in dat elke Jaarlijkse Licentie automatisch en onmiddellijk na de overeenkomstige periode van één (1) jaar vervalt, tenzij de Licentiehouder zijn Licentie verlengt door het betalen van de op dat moment geldende jaarlijkse Licentievergoeding. Licentiehouder begrijpt dat de Programma's zullen stoppen met werken tenzij Licentiehouder de Licentievergoeding betaalt en nieuwe jaarlijkse passcodes krijgt.

Voor Termijnlicenties: De Licentiehouder begrijpt en stemt ermee in dat elke Termijn Licentie automatisch zal vervallen onmiddellijk na de overeenkomstige periode van de termijn waarvoor de Licentie werd verleend, tenzij de Licentiehouder zijn Licentie verlengt door de op dat moment geldende Termijn Licentiebijdrage te betalen. Licentiehouder begrijpt dat de Programma's zullen stoppen met werken tenzij Licentiehouder de licentievergoeding betaalt en nieuwe termijn passcodes krijgt.

Voor Product Levenslange Licenties: De Licentiehouder begrijpt en stemt ermee in dat de Licentie voor Levenslang Product van kracht is voor de duur dat het Product actief is, en voor en tot een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van de laatste kalibratie van het Product onder de voorwaarden van de Licentie voor Onderhoudsservices, afhankelijk van wat het kortst is, waarna de Licentie voor Levenslang Product automatisch en onmiddellijk vervalt.

BEËINDIGING.

Reduct kan deze Overeenkomst en alle hieronder verleende Licenties beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan Licentienemer indien Licentienemer inbreuk maakt op een wezenlijke voorwaarde van deze Licentie, inclusief het niet betalen van verschuldigde Licentievergoedingen, en Licentienemer deze inbreuk niet binnen zestig (60) dagen na schriftelijke kennisgeving heeft hersteld. Reduct kan deze Overeenkomst en alle hieronder verleende Licenties onmiddellijk beëindigen na kennisgeving indien Licentiehouder de voorwaarden van Secties 2, 3, 4, 5 en/of 8 overtreedt. Licentiehouder mag deze Licentie op elk moment beëindigen, om welke reden dan ook. Licentiehouder heeft geen recht op enige terugbetaling indien deze Licentie wordt beëindigd. Bij beëindiging zal de Licentiehouder onmiddellijk alle kopieën van de Programma's in zijn bezit of onder zijn controle teruggeven, of onmiddellijk een schriftelijke certificatie van hun vernietiging bezorgen.

EXPORTCONTROLE.

De Programma's kunnen onderhevig zijn aan Amerikaanse exportwetten of andere (Amerikaanse en niet-Amerikaanse) overheidswetten en voorschriften met betrekking tot export en import. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst of een overeenkomst met een Derde, mogen de rechten van de Licentiehouder onder deze Overeenkomst niet worden uitgeoefend door de Licentiehouder of een Derde in overtreding met dergelijke wetten en reglementeringen, noch mag deze Overeenkomst worden overgedragen aan een partij waar dit zou resulteren in een dergelijke overtreding. De voorwaarden van een beperking op het gebruik, de overdracht, export of herexport van de Programma's opgelegd door Reduct in een bestemmingscontroleverklaring of ander document met het oog op exportcontrole, zullen voorrang hebben op enige voorwaarde in deze Overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de Licentiehouder om te voldoen aan de meest recente export- en importvoorschriften van de Verenigde Staten of andere overheidsinstanties.

BELASTINGEN, RECHTEN, DOUANE.

Bij gebreke van toepasselijke vrijstellingscertificaten of ander afdoend bewijs van belastingvrijstelling zal de Licentiehouder alle toepasselijke verkoop-, gebruiks-, accijns-, omzetbelasting en andere belastingen, rechten, heffingen, beoordelingen en overheidslasten betalen die in verband met deze Overeenkomst of de op grond daarvan verleende Licenties verschuldigd zijn.

OPDRACHT.

Licentiehouder mag deze Overeenkomst en haar rechten en verplichtingen krachtens deze Overeenkomst niet toewijzen of anderszins overdragen, geheel of gedeeltelijk, van rechtswege of anderszins, zonder de schriftelijke toestemming van Reduct. In het geval van een toegestane cessie of overdracht van of onder deze Overeenkomst, zullen deze Overeenkomst of de relevante bepalingen bindend zijn voor, en ten goede komen aan, de opvolgers, executeurs, erfgenamen, vertegenwoordigers, beheerders en rechtverkrijgenden van de partijen bij deze Overeenkomst. Reduct mag Licentiehouder een vergoeding in rekening brengen voor elke toegestane overdracht.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

De Programma's mogen niet worden gebruikt als enige basis om een probleem op te lossen of een ontwerp uit te voeren waarvan de onjuiste oplossing of uitvoering kan resulteren in letsel aan persoon of eigendom. Indien een Programma op een dergelijke manier wordt gebruikt, gebeurt dit op eigen risico van de Licentienemer en Reduct en haar Licentiegevers wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor dergelijk verkeerd gebruik voor zover wettelijk toegestaan. De aansprakelijkheid van Reduct en haar Licentiegevers voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid of voor enige andere zaak met betrekking waartoe aansprakelijkheid volgens de wet niet kan worden uitgesloten of beperkt, zal niet worden uitgesloten of beperkt. Behalve zoals hierboven vermeld, (a) zal elke andere aansprakelijkheid van Reduct en haar Licentiegevers (hetzij met betrekking tot contractbreuk, nalatigheid of anderszins) in totaal niet hoger zijn dan het bedrag dat aan Reduct is betaald onder deze Overeenkomst, voor het Programma en de Systeemoperatie met betrekking waartoe de aansprakelijkheid in kwestie ontstaat; en (b) zullen Reduct en haar Licentiegevers niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade (al dan niet te voorzien en met inbegrip van winstderving, verlies van zaken, verlies van kansen en verlies van gebruik van computerhardware of -software). Sommige staten staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande uitsluiting of beperking mogelijk niet van toepassing is op de Licentiehouder.

BEPERKTE GARANTIE/BEPERKING VAN RECHTSMIDDELEN.

Reduct garandeert dat Reduct, in eigen naam of via haar Licentiegevers, het recht heeft om de Licentierechten hieronder te verlenen. Reduct garandeert dat de geleverde fysieke media vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de levering, of deze zullen door Reduct worden vervangen zonder kosten voor de Licentiehouder. Reduct garandeert verder, voor een periode van één (1) jaar vanaf levering of voor de duur van de Licentie, indien dit korter is, dat elke kopie van elk Programma in alle wezenlijke opzichten overeenkomt met de beschrijving van de werking van het betreffende Programma in de Documentatie. In het geval dat een programma niet werkt zoals gegarandeerd, is de exclusieve remedie van de Licentiehouder en de enige aansprakelijkheid van Reduct onder deze garantie de correctie of work-around door Reduct van belangrijke defecten binnen een redelijke termijn. Indien een dergelijke correctie of oplossing onpraktisch is, mag Reduct, naar eigen keuze, de relevante Licentie beëindigen en de initiële licentievergoeding die aan Reduct werd betaald voor een dergelijk Programma terugbetalen.

AFWIJZING VAN GARANTIES.

Behalve voor garanties uitdrukkelijk uiteengezet in Sectie 13 en 14 van deze Overeenkomst (of zoals geïmpliceerd door de wet wanneer de wet bepaalt dat de specifieke geïmpliceerde voorwaarden niet contractueel kunnen worden uitgesloten), worden alle Programma's en Documentatie geleverd "zoals ze zijn" en Reduct geeft en de Licentiehouder ontvangt geen bijkomende uitdrukkelijke of geïmpliceerde garanties. Reduct en haar Licentiegevers wijzen hierbij uitdrukkelijk alle andere voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van welke soort of aard dan ook met betrekking tot de Programma's en Documentatie af (inclusief, zonder beperking, alle voorwaarden met betrekking tot inbreuk, verkoopbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel of het doel van de Licentiehouder). Reduct wijst ook uitdrukkelijk alle garanties af die geïmpliceerd kunnen worden uit het gebruik van de handel, het verloop van de handel, of het verloop van de prestaties. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties vermeld in Sectie 13 en 14 van deze Overeenkomst, worden de Programma's en Documentatie geleverd met alle gebreken, en het volledige risico van bevredigende kwaliteit, prestatie, nauwkeurigheid en inspanning ligt bij de Licentiehouder. Reduct garandeert niet dat de Programma's en Documentatie zonder onderbreking zullen werken of vrij van fouten zullen zijn. Sommige staten en landen staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet van toepassing is op Licentiehouder. De garantie in Sectie 14 geeft Licentiehouder specifieke wettelijke rechten en Licentiehouder kan ook andere rechten hebben die variëren van staat tot staat en van land tot land. Licentiehouder aanvaardt de verantwoordelijkheid voor zijn gebruik van de Programma's en de daaruit verkregen resultaten.

TOEPASSELIJK RECHT; JURISDICTIE.

Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd, ten uitvoer gelegd en geïnterpreteerd en de rechten van de partijen hieronder zullen in alle opzichten worden beheerst door de wetten van België, zonder rekening te houden met de conflictuele bepalingen van de wet, en beide partijen stemmen in met de jurisdictie van de rechtbanken in België en stemmen in met de betekening van processen, pleidooien en kennisgevingen in verband met enige en alle acties die in dergelijke rechtbanken worden geïnitieerd. De partijen komen overeen dat een definitief vonnis in een dergelijke actie of procedure beslissend en bindend zal zijn en in elk ander rechtsgebied ten uitvoer kan worden gelegd. Voor zover enige toepasselijke wet, verdrag of verordening in strijd is met deze Overeenkomst, zullen de strijdige voorwaarden van deze Overeenkomst alleen worden vervangen voor zover noodzakelijk door dergelijke wet, verdrag of verordening. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst anderszins onwettig, nietig of anderszins niet afdwingbaar is, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan. In beide gevallen blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverlet. De partijen komen overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing is op deze Overeenkomst. De partijen komen voorts overeen dat de Uniform Computer Information Transactions Act, of een versie daarvan, aangenomen door een staat, in welke vorm dan ook ("UCITA"), niet van toepassing is op deze Overeenkomst. Voor zover UCITA van toepassing is, komen de partijen overeen om af te zien van de toepasselijkheid van UCITA overeenkomstig de daarin vervatte Opt-Out bepaling(en).

NALEVING EN CONTROLERECHTEN.

Licentiehouder stemt ermee in Reduct onmiddellijk op de hoogte te brengen bij ontdekking van niet-naleving van een of meer Licenties verleend onder deze Overeenkomst, of niet-naleving van een andere materiële voorwaarde van deze Overeenkomst. Ter bevestiging van de naleving door de Licentiehouder van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, stemt de Licentiehouder ermee in Reduct toe te staan het gebruik van de Programma's door de Licentiehouder te controleren, en Reduct toegang te verlenen tot de faciliteiten en computersystemen van de Licentiehouder, en de medewerking te verlenen van werknemers en adviseurs van de Licentiehouder, zoals redelijkerwijs gevraagd door Reduct om een dergelijke controle uit te voeren, dit alles tijdens normale kantooruren, en na redelijke voorafgaande kennisgeving door Reduct. Indien uit een audit blijkt dat Licentiehouder één of meer Licenties niet heeft nageleefd, en deze niet-naleving geheel of gedeeltelijk had kunnen worden voorkomen door Licentiehouder aanvullende Licentievergoedingen te laten betalen om de reikwijdte van de Licentie(s) uit te breiden, dan zal Licentiehouder onmiddellijk dergelijke Licentievergoedingen (tegen de op dat moment geldende tarieven van Reduct) aan Reduct betalen en, naast het betalen van de onbetaalde Licentievergoedingen, ook de volledige kosten van dergelijke audit aan Reduct terugbetalen.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST.

Deze Overeenkomst, en elk toepasselijk Addendum daarbij, met inbegrip van alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn hierin opgenomen door middel van verwijzing, en bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen en kunnen niet worden gewijzigd of aangepast, tenzij door middel van een schriftelijke akte, ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van Reduct en Licentienemer. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en een door Licentiehouder uitgevoerde inkooporder (ongeacht of deze voor of na deze Overeenkomst is uitgevoerd), heeft deze Overeenkomst voorrang.

Vragen en opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@reduct.net.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Winkelwagen