Verkoopsvoorwaarden

REDUCT® - Algemene verkoopvoorwaarden en vrijwaringsovereenkomst

BELANGRIJKE OPMERKING

LEES DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN UW LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE APPARATUUR GEBRUIKT. DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE VRIJWARINGSOVEREENKOMST VORMEN SAMEN MET ELK TOEPASSELIJK ADDENDUM DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST TUSSEN U (DE "LICENTIENEMER") EN DE LICENTIEGEVER ("REDUCT®") BETREFFENDE DE APPARATUUR EN DE HIERONDER GELEVERDE DOCUMENTATIE. DOOR DE APPARATUUR TE GEBRUIKEN, AANVAARDT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U HIERTOE NIET BEREID BENT, ZENDT U HET ONGEOPENDE PAKKET ONMIDDELLIJK TERUG VOOR EEN VOLLEDIGE TERUGBETALING.

DEFINITIES. "Overeenkomst" betekent het Product Bestelformulier en deze algemene voorwaarden;

"Producten" betekent het Product, de Documentatie, en de REDUCT® Onderhoudsdiensten;

"Levering" of "Leveringsadres" betekent "af-fabriek" REDUCT® Group produktiefaciliteiten in België;

"Leveringsdatum" betekent de leveringsdatum die in het relevante Bestelformulier voor het Product wordt vermeld;

"Documentatie" betekent de bedieningshandleidingen en gebruiksaanwijzingen die in het Productbestelformulier met titel en referentienummer worden aangeduid;

"Geschatte levertijd van het Product" betekent de geschatte levertijd van het Product;

"Uitrusting" betekent Productapparatuur die door REDUCT® Onderhoudsdiensten wordt gedekt;

"Intellectuele Eigendomsrechten" betekent octrooien, handelsmerken, dienstmerken, modelrechten (al dan niet registreerbaar), auteursrechten, knowhow en andere soortgelijke rechten of verplichtingen, al dan niet registreerbaar in enig land;

"Licentie" betekent de niet-exclusieve licentie die door REDUCT® wordt verleend voor het gebruik van het (de) Gelicentieerde Programma('s) op en in samenhang met de te leveren Producten;

"Gelicentieerd programma": de communicatiesoftware van de Veldcomputer;

"Onderhoudsdiensten" betekent de diensten die gepaard gaan met de levering van het Product, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen beschreven in Bijlage A hierin;

"Partij" betekent verkoper of koper, samen "PARTIJEN" genoemd.

Onder "Product" wordt verstaan elk product dat in het bestelformulier voor het Product wordt genoemd;

"REDUCT® Materiaal" betekent Intellectuele Eigendom in REDUCT® data output in de vorm van, inclusief maar niet beperkt tot csv, kaarten, in digitaal formaat, analyses, ontwerpen, documentatie, offertes, etc. en alle voorbereidende werkzaamheden daarvoor.

REDUCT OBLOGATIES REDUCT® zal het produkt en de onderhoudsdiensten "af-fabriek" leveren aan de produktiefaciliteiten van de REDUCT® Group in België ("REDUCT® Depot").

REDUCT® zal het Product op de Leveringsdatum leveren. Indien REDUCT® op enig moment reden heeft om aan te nemen dat zij niet in staat zal zijn het Product op de Leveringsdatum te leveren, zal REDUCT® de Opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de oorzaak en de verwachte periode van vertraging.

In het geval dat REDUCT® er niet in slaagt het produkt op de leveringsdatum te leveren, zal zij alle aanvullende middelen regelen die nodig zijn om de levering van het produkt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk daarna te bewerkstelligen.

De vertraging zal, indien van toepassing, automatisch leiden tot een verlenging van de in het bestelformulier voor het Product overeengekomen termijnen met de omvang van de vertraging.

PRIJS De prijs van het produkt en de te leveren produkten is die welke is vermeld in de prijslijst van REDUCT® op de datum van het desbetreffende bestelformulier voor het produkt.

De prijs is exclusief de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde en eventuele kosten voor verpakking en vervoer en andere rechten, heffingen of belastingen (die ten laste van de Klant komen).

BEPERKTE GARANTIE/BEPERKING VAN DE SCHADE REDUCT® garandeert dat het produkt voldoet aan de specificaties van REDUCT® , WELKE DE BEPERKTE UITDRUKKELIJKE GARANTIE VAN DE FABRIKANT ZAL ZIJN DIE OP HET PRODUCT VAN TOEPASSING IS, namelijk één (1) jaar vanaf de afleveringsdatum, op voorwaarde dat de Opdrachtgever heeft voldaan aan alle gebruiks- en onderhoudsinformatie en gegevens zijn verwerkt door REDUCT® . Een wijziging van deze specificaties is slechts mogelijk met de uitdrukkelijke instemming van REDUCT® en de Opdrachtgever. REDUCT® HEEFT GEEN AANVULLENDE OF ONAFHANKELIJKE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF CONVENANT, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, TEN OPZICHTE VAN DE CLIËNT OF ANDEREN IN HET ALGEMEEN, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN DE APPARATUUR, NOCH MET BETREKKING TOT DE FABRICAGE, HET ONTWERP, DE STAAT, DUURZAAMHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK OF BEDOELD DOOR DE CLIËNT OF EINDGEBRUIKER VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF VERHANDELBAARHEID, EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE PATENT OF LATENTE GEBREKEN DAARIN, OF ENIGE SCHADE, HETZIJ WERKELIJKE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE DIE DAARUIT VOORTVLOEIT.

REDUCT® garandeert dat het produkt voldoet aan alle Europese of Belgische wettelijke regels betreffende de veiligheid en gezondheid van produkten, op voorwaarde dat de Opdrachtgever heeft voldaan aan alle gebruiks- en onderhoudsvoorschriften.

Onder geen enkele voorwaarde kan de garantie door REDUCT® worden ingeroepen indien het Product of enige van zijn onderdelen zijn geopend, gedemonteerd, ontzegeld of veranderd door de Opdrachtgever, of indien het Product door de Opdrachtgever is ingebouwd in een groter of kleiner geheel zonder dat dit is vastgelegd in de hierboven genoemde specificaties, of indien het Product is gebruikt voor een andere toepassing dan die vermeld in de genoemde specificaties, of indien het Product is beschadigd door toedoen van de Opdrachtgever tijdens het vervoer of door onjuiste opslag, installatie, bediening, verkeerd gebruik (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruik van het Product zonder REDUCT®'s onderhoudsdiensten), misbruik, onzorgvuldig gebruik of reparatie of wijziging, of door gebruik dat niet in overeenstemming is met de specifieke of algemene instructies van REDUCT® , of indien de schade is ontstaan als gevolg van oorzaken buiten het Product.

Wanneer een Product aan de Klant wordt geleverd, zal de Klant dit Product aanvaarden, uitdrukkelijk of stilzwijgend, binnen 8 dagen na levering. Deze aanvaarding zal betrekking hebben op de conformiteit van het Product met de specificaties. Voor wat betreft verborgen gebreken aan het Product zal de Klant binnen de 8 dagen nadat het voorval dat aanleiding gaf tot het inroepen van de garantie zich heeft voorgedaan, en ten laatste binnen de 3 maanden na de Levering, de bovenvermelde garantie moeten inroepen.

In geen geval zal REDUCT® aansprakelijk zijn voor speciale, incidentele, indirecte schade of gevolgschade. In geen geval zal de aansprakelijkheid van REDUCT® verder gaan dan de reparatie, vervanging of kosten van het specifieke produkt gekocht van REDUCT®.

REDUCT® of enige aan REDUCT® gelieerde onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade aan het netwerk van de Cliënt als gevolg van enige andere oorzaak dan opzettelijk wangedrag van REDUCT® . In geen geval zal de aansprakelijkheid van REDUCT® of enige aan REDUCT® gelieerde onderneming de prijs van het specifieke van REDUCT® gekochte produkt overschrijden, ongeacht of deze aansprakelijkheid is gebaseerd op een overeenkomst, onrechtmatige daad, statuut of anderszins, met inbegrip van, zonder beperking, contractbreuk, garantiebreuk, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid, nalatige misrepresentatie en andere onrechtmatigheden.

Indien een klacht over een produkt door REDUCT® gegrond wordt bevonden, kan REDUCT® ervoor kiezen het produkt te herstellen of te vervangen door een nieuw of gelijksoortig produkt.

Facturering en betalingen Alle facturen worden gericht aan de Klant op het adres en de naam zoals vermeld in het Bestelformulier voor het Product.

REDUCT® heeft het recht betaling bij aflevering te verlangen. Anders dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum.

Alle betwistingen van de Opdrachtgever met betrekking tot een factuur dienen binnen acht (8) kalenderdagen na factuurdatum aan REDUCT® kenbaar gemaakt te worden. Indien de Opdrachtgever verzuimt REDUCT® binnen de gestelde termijn in kennis te stellen, worden de facturen geacht te zijn aanvaard.

Indien enige vertraging in de betaling optreedt, anders dan voor betwiste bedragen, zal REDUCT® rente in rekening brengen overeenkomstig het aantal kalenderdagen dat een dergelijke betaling te laat is tegen LIBOR plus 5 %.

EIGENDOM, INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIES De eigendom van en het risico voor het Product gaan over op de Klant bij de levering van het Product in overeenstemming met de bepalingen van 2.1 tot en met 2.4.

REDUCT® verleent aan de Opdrachtgever een niet-exclusieve Licentie voor het gebruik van het Gelicentieerde Programma. De Licentie is beperkt tot gebruik op en in samenhang met de Producten.

Het Gelicentieerde Programma en de Intellectuele Eigendomsrechten zijn en blijven eigendom van REDUCT®. De Documentatie is auteursrechtelijk beschermd door REDUCT® met alle rechten voorbehouden. Op grond van de auteurswetgeving mogen het Gelicentieerde Programma en de Documentatie niet in enigerlei vorm worden gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van REDUCT®. Het is de Opdrachtgever echter toegestaan om zoveel kopieën te maken als redelijkerwijs noodzakelijk is voor operationele veiligheid en gebruik. Dergelijke kopieën en de media waarop zij worden opgeslagen, worden eigendom van REDUCT®.

Intellectuele eigendom die op de datum van ondertekening van de overeenkomst aan een partij toebehoort, blijft eigendom van die partij.

Alle produktiemiddelen, ontwerpen, methoden en technieken die door REDUCT® tijdens de ontwikkeling en/of produktie van het produkt worden gebruikt, blijven eigendom van REDUCT® , die alle intellectuele titels daarop zal bezitten, ongeacht of deze al dan niet door REDUCT® tijdens het produktieproces van het produkt zijn ontwikkeld of verkregen.

Het REDUCT® Materiaal komt toe aan REDUCT® en REDUCT® verleent hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (of sublicentie, in geval van intellectuele eigendomsrechten van derden) om het REDUCT® Materiaal te gebruiken, met inbegrip van - indien en voor zover dergelijke rechten aan REDUCT® worden verleend en aan REDUCT® kunnen worden verleend - het recht om het REDUCT® Materiaal te kopiëren, te wijzigen of aan te passen, en het recht om het te gebruiken ten behoeve van andere partijen, voor een termijn van 15 jaar vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst.

EFFECTIEVE DATUM EN BEËINDIGING Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop het bestelformulier voor het product door beide partijen is ondertekend.

Deze Overeenkomst kan door zowel REDUCT® als de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang worden beëindigd door kennisgeving aan de ander, indien de ander: (a) een wezenlijke inbreuk pleegt op een van de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst en die niet is verholpen binnen 30 kalenderdagen na een schriftelijk verzoek om hetzelfde te verhelpen; (b) een regeling of een akkoord met haar schuldeisers treft of voorstelt of een curator, administratieve curator, bewindvoerder, vereffenaar, beheerder of soortgelijke functionaris laat benoemen met betrekking tot al haar activa of een deel daarvan of een besluit neemt tot ontbinding (anders dan ten behoeve van een solvente fusie of reconstructie waarbij de resulterende entiteit alle verplichtingen van de desbetreffende Partij uit hoofde van deze Overeenkomst overneemt), of wordt ontbonden of enige analoge handelingen of procedures ondergaat of lijdt onder enig buitenlands recht.

Beëindiging van deze overeenkomst ontslaat de partijen niet van hun respectieve verplichtingen uit hoofde van uitstaande bestellingen en is niet van invloed op opgebouwde rechten of verplichtingen van een der partijen of op het van kracht blijven van de artikelen 4, 5 en 7.

OVERMACHT Indien een van beide Partijen getroffen wordt door overmacht of overmacht, dient zij de andere Partij onverwijld in kennis te stellen van de aard en de omvang van de desbetreffende omstandigheden, alsmede van de tijdsduur die naar schatting nog resteert.

REDUCT® is niet verantwoordelijk voor schade of vertragingen die het gevolg zijn van Force Majeure of Acts of God, en van andere acties, zowel van overheidswege als anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, oproer, inbeslagneming en embargo.

Indien een geval van overmacht of overmacht een van beide partijen verhindert een van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen gedurende een periode van meer dan twee (2) maanden, dan heeft de niet in gebreke blijvende partij het recht om onmiddellijk door kennisgeving aan de andere partij deze overeenkomst te beëindigen of, naar haar keuze, de desbetreffende bestelling die het voorwerp was van het geval van overmacht of overmacht, te annuleren.

NOTULEN
Alle krachtens de Overeenkomst vereiste of toegestane kennisgevingen dienen schriftelijk te geschieden en persoonlijk met bewijs van ontvangst te worden overhandigd, per fax met bewijs van ontvangst te worden verzonden of per aangetekende post te worden verzonden aan de Partijen op hun bovengenoemde adressen of naar een ander adres dat door een Partij aan de andere Partij is meegedeeld.

AANWIJZING
Deze Overeenkomst mag door geen der Partijen worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst kan door een derde partij worden afgedwongen.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het voorgaande vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Slechts een door de Opdrachtgever en REDUCT® ondertekend instrument kan de Overeenkomst wijzigen.

GELDIGHEID
Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, maar geldig of afdwingbaar zou zijn indien een deel van de bepaling werd geschrapt, dan zal de bepaling in kwestie van toepassing zijn met de wijzigingen die nodig zijn om ze geldig en afdwingbaar te maken. Het is uitdrukkelijk begrepen en overeengekomen dat elke bepaling van deze Overeenkomst die voorziet in een beperking van de aansprakelijkheid of een beperkte garantie door de Partijen bedoeld is als scheidbaar en onafhankelijk van elke andere bepaling en als dusdanig moet worden afgedwongen.

TOEPASSELIJK RECHT; JURISDICTIE.
De Overeenkomst en de rechten en verplichtingen van de Partijen bij de Overeenkomst worden beheerst door, en geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de wetten van België, zonder verwijzing naar de regels betreffende keuze of conflicten van recht. Partijen doen uitdrukkelijk afstand van enig recht op een forum waarop zij anderszins aanspraak zouden kunnen maken. REDUCT® kan ervoor kiezen de wetten van een ander land of andere staat toe te passen op verschillende bepalingen of kwesties die uit deze overeenkomst kunnen voortvloeien. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbanken van Antwerpen, die exclusieve bevoegdheid hebben.

BIJLAGEN A BIJ DE VOORWAARDEN VAN DE VERKOOP- EN INDEMNITEITSOVEREENKOMST

REDUCT® Kalibratie- en Ondersteuningsovereenkomst (CSA)

Dekking voor de eerste één (1) jaar (*) vanaf de inwerkingtreding van deze Overeenkomst: Gratis technische/operationele ondersteuning op afstand.

Standaard software-upgrades.

OMU herkalibraties.

(*) Voor verkoop zonder dongle wordt de dekking automatisch op jaarbasis verlengd mits de Klant de jaarlijkse CSA-verlengingsvergoeding zonder onderbreking vooraf heeft betaald en niet achterstallig is met andere verschuldigde betalingen. Voor de verkoop van dongles wordt de dekking automatisch verlengd op kwartaalbasis op voorwaarde dat de Klant de vier (4) voorafgaande kwartalen van de vaste kwartaallicentievergoeding voor de software heeft betaald en geen achterstallige betalingen heeft voor andere verschuldigde betalingen.

Kosten voor reparatie: Onderdelen en/of arbeid zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, behalve voor de duur van en indien onder REDUCT®'s Productgarantie. Alle reparaties zullen worden voorafgegaan door communicatie over de analyse van de gebreken, de geschatte kosten van onderdelen en de streefdatum voor levering.

Uitsluitingen: Schade als gevolg van misbruik, verkeerd gebruik, of onjuiste bediening van de apparatuur valt niet onder REDUCT®'s productgarantie. De apparatuur dient schoon bij het REDUCT® Depot te worden afgeleverd. Arbeidsuren als gevolg van het reinigen van apparatuur om standaard analyse mogelijk te maken vallen niet onder deze overeenkomst. Onderhouds- en reparatiekosten zijn exclusief verzend- en verzekeringskosten naar/van REDUCT® Depot.

De Cliënt stemt ermee in de apparatuur op een veilige en juiste wijze te onderhouden en te gebruiken in overeenstemming met alle federale, staats- en lokale wetten en verordeningen, die daarop van toepassing zijn en in overeenstemming met REDUCT®'s schriftelijke en mondelinge aanbevelingen en de bedieningshandleidingen. Mocht de apparatuur of enig deel daarvan onveilig worden, in staat van verval raken, of niet in goede staat verkeren, dan dient de Cliënt REDUCT® daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en dient hij alle bediening van de apparatuur of enig deel daarvan te staken totdat deze door REDUCT® of door een door REDUCT® aangewezen persoon is onderzocht. REDUCT® zal geen verantwoordelijkheid, leiding of zeggenschap hebben over de wijze van onderhoud, gebruik of bediening van de apparatuur door de Opdrachtgever, tenzij deze specifiek wordt ingehuurd voor dergelijke aanvullende dienst(en). Opdrachtgever erkent dat REDUCT® geen agent is van Opdrachtgever voor de doeleinden van enige inspectie, reparatie of onderhoud. Opdrachtgever erkent en certificeert het juiste gebruik en de werking van de apparatuur en garandeert dat de apparatuur alleen zal worden bediend door REDUCT® gecertificeerde operators.

Vragen en opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@reduct.net.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Winkelwagen