Algemene voorwaarden PaaS

REDUCT® - Algemene voorwaarden voor het gebruik van  PRODUCT EN SOFTWARE-AS-A-SERVICE

1. AANBOD, BEVESTIGING, OVEREENKOMST

(a) Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de aankoop en levering van Reduct software-as-a-service ("Gebruik") (met inbegrip van cloud-software die wordt geleverd as-a-service) en levering, distributie, licentie, terbeschikkingstelling of verkoop (naargelang het geval) van alle producten, apparatuur en op apparatuur gebaseerde producten of systemen ("Producten") die worden geleverd door Reduct NV ("Reduct") en zullen een noodzakelijk onderdeel vormen van elke Aanbieding of Overeenkomst dienaangaande. Het bestellen van Gebruiksdiensten en/of Producten bij Reduct houdt aanvaarding in van deze Voorwaarden, zoals deze kunnen zijn bijgewerkt tot de datum van een dergelijke bestelling. Zoals hierin gebruikt, betekent "Overeenkomst" elke schriftelijke overeenkomst voor levering, distributie, beschikbaarstelling, verkoop of licentie van Producten of Gebruik aangegaan met Reduct Klant, of elke inkooporder die is uitgegeven aan en geaccepteerd door Reduct; en "Aanbod" betekent elke offerte, voorstel of aanbieding verstrekt door Reduct. "Contractant" betekent contracterende Nutsinstantie, Aannemer, Ingenieursbureau en Landmeter als aannemers of onderaannemers van Nutsinstantie. Reduct en Contractant worden hierin individueel aangeduid als een "Partij", en gezamenlijk als de "Partijen".

(b) Gebruik en Producten kunnen web- of mobiele applicaties omvatten die onderworpen kunnen zijn aan aanvullende voorwaarden ("Aanvullende Gebruiksvoorwaarden") of software die onderworpen kan zijn aan aanvullende (eindgebruikers) softwarelicentievoorwaarden ("EULA's"), zowel van Reduct of een aan haar gelieerde onderneming, als van derden. Dergelijke EULA's of Aanvullende Gebruiksvoorwaarden zullen beschikbaar worden gesteld samen met de web- of mobiele applicatie of software, zoals van toepassing. Tenzij anders vermeld in een EULA of Aanvullende Gebruiksvoorwaarden, zullen dergelijke EULA of Aanvullende Gebruiksvoorwaarden deel uitmaken van de Overeenkomst. Software wordt niet verkocht aan de Klant, maar in licentie gegeven onder de licentievoorwaarden in artikel 10 hieronder.

(c) In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden van een Overeenkomst of Aanbod, prevaleren de voorwaarden van die Overeenkomst of dat Aanbod. Met betrekking tot web- of mobiele applicaties of software hebben Aanvullende Gebruiksvoorwaarden of de voorwaarden van een toepasselijke EULA voorrang boven deze Voorwaarden.

(d) De termen "overeengekomen", "toegestaan", "bevestigd", "aanvaard", "geïnformeerd", "ter kennis gebracht" of "kennisgeving" en documenten of handelingen van soortgelijke strekking worden geacht schriftelijk te zijn opgesteld, waarbij "schriftelijk" betekent handgeschreven, getypt, gedrukt of elektronisch opgesteld, en resulterend in een duurzame registratie. De term "omvat" of "met inbegrip van" zal worden geïnterpreteerd zonder beperking van de algemeenheid van de voorgaande woorden.

(e) Elke afwijkende of aanvullende voorwaarde in een inkooporder, algemene instructies, inkoopvoorwaarden of ander geschrift van de Contractant zal worden beschouwd als een materiële wijziging van deze Voorwaarden en zal uitdrukkelijk worden afgewezen en van geen kracht en gevolg zijn. Aanvang van de uitvoering of verzending zal niet worden opgevat als aanvaarding van enige bepaling of voorwaarde van de Contractant. De gang van zaken of het gebruik van de handel zal niet worden toegepast om deze Voorwaarden te wijzigen.

(f) Deze Voorwaarden kunnen door Reduct worden gewijzigd door een bijgewerkte versie op haar website te plaatsen, met dien verstande dat met betrekking tot een Overeenkomst en een Aanbod de versie van de Voorwaarden geldt die van toepassing is op de ingangsdatum van de Overeenkomst of de datum van het Aanbod.

(g) Offertes van Reduct staan open voor aanvaarding binnen de in die Offerte vermelde termijn of, indien geen termijn is vermeld, binnen dertig (30) dagen na de datum van de Offerte, met dien verstande dat Reduct een Offerte op elk moment kan wijzigen, intrekken of herroepen voordat Reduct de aanvaarding van een Offerte heeft ontvangen. Geen enkele door Contractant ingediende order zal worden beschouwd als definitief of geaccepteerd door Reduct tenzij en totdat deze is bevestigd door Reduct.

(h) Contractant is als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van een bestelling, inclusief met betrekking tot de specificatie, configuratie of andere vereisten van Gebruik en Producten, functionaliteit, compatibiliteit en interoperabiliteit met andere producten (niet geautoriseerd door Reduct), evenals geschiktheid voor specifiek gebruik. Contractant garandeert dat de informatie die in het kader van een Overeenkomst aan Reduct wordt verstrekt volledig, nauwkeurig en waarheidsgetrouw is, en Contractant erkent dat het niet verstrekken van volledige, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie of instructie aan Reduct nadelige gevolgen kan hebben voor het vermogen van Reduct om haar verplichtingen na te komen of haar rechten uit te oefenen in het kader van een Overeenkomst.

(i) Elke catalogus, specificatie, prijsblad of andere gelijkaardige documentatie opgesteld door Reduct is louter gemakshalve en zal niet worden beschouwd als een Aanbod. Reduct gelooft dat dergelijke documentatie volledig en accuraat is op het moment van drukken, maar Reduct garandeert niet dat dergelijke documentatie foutvrij is.

(j) Gebruik en Producten zullen worden geleverd in overeenstemming met de standaard functionaliteiten, stijlen en maten zoals beschreven in de catalogi van Reduct. In geval van tegenstrijdigheid tussen een bestelling van Contractant en een tekening of bestekblad van Reduct, prevaleert dit laatste.

(k) Aannames, uitsluitingen en kwalificaties vermeld door Reduct in Offertes, Overeenkomsten of anderszins zullen richtinggevend zijn voor de Overeenkomst en zullen als onderdeel daarvan worden opgevat en richtinggevend zijn voor de uitvoering en interpretatie ervan.

2. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

(a) Als tegenprestatie voor de levering, distributie, terbeschikkingstelling, verkoop of licentie van Producten en/of Gebruiksdiensten door Reduct, betaalt Contractant alle prijzen en vergoedingen ("Prijzen") in overeenstemming met de Overeenkomst en haar deel 2. Prijzen zijn in [Euro] en tenzij anders overeengekomen gebaseerd op Ex Works - Reduct faciliteit (INCOTERMS laatste versie). Tenzij anders bepaald door de toepasselijke INCOTERMS, zijn in de Prijzen geen belastingen, heffingen of andere overheidsvergoedingen, nu of in de toekomst vastgesteld, inbegrepen belastingen over de toegevoegde waarde of soortgelijke belastingen die door enige overheid worden geheven, en Reduct kan deze aan de Prijs toevoegen of afzonderlijk factureren, en de Contractant zal Reduct op eerste verzoek onmiddellijk terugbetalen.

(b) Behoudens kennisgeving aan Contractant behoudt Reduct zich het recht voor om Prijzen voor nog niet geleverde of uitgevoerde Producten en/of Gebruik aan te passen aan schommelingen in individuele kosten van meer dan vijf procent (5%), met inbegrip van eventuele wisselkoersschommelingen, grondstoffen en andere kosten van fabricage en distributie, en arbeidskosten, die van kracht worden tussen de datum van de Overeenkomst en de levering van Producten en/of Gebruik. Bovendien, indien een Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan twaalf (12) maanden, kan Reduct per 1 april de Prijzen aanpassen (i) voor de wijziging in de meest recent gepubliceerde Producer Price Index, Total Manufacturing Industries, zoals gepubliceerd door het U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics in vergelijking met twaalf (12) maanden eerder, en (ii) om wijzigingen in de wisselkoers tussen de U.S. Dollar en de Euro van meer dan 5% sinds de datum van een Aanbod weer te geven.

(c) Elke annulering, vertraging of andere wijziging door Contractant van een eerder door Reduct aanvaarde inkooporder vereist de voorafgaande goedkeuring van Reduct en de goedkeuring doet geen afbreuk aan de rechten of rechtsmiddelen die Reduct krachtens de Overeenkomst of de wet kan hebben. Indien Reduct op verzoek van Contractant instemt met een dergelijke wijziging van de inkooporder of een wijziging van een Overeenkomst, met inbegrip van een (gedeeltelijke) annulering, vertraging of opschorting, de toevoeging, weglating, wijziging, vervanging of wijziging van het ontwerp, de kwaliteit, de standaard, de hoeveelheid, de productielocatie of de prestaties (met inbegrip van de volgorde, hoeveelheden of timing) van Producten en/of Gebruik (elk een "Variatie"), of een Variatie is vereist als gevolg van (i) wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving of industriële normen, (ii) noodsituaties, (iii) onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door Contractant, of (iv) niet-naleving door

Overeenkomstsluitende Partij van een van haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst, zal de Overeenkomstsluitende Partij Reduct onverwijld op eerste verzoek alle met betrekking tot een dergelijke Wijziging gemaakte kosten en uitgaven vergoeden.

(d) Reduct kan Contractant factureren bij verzending van Producten, of wanneer het Gebruik is begonnen. Reduct kan verlangen dat: (i) Contractant te betalen op vaste betaaldagen; (ii) een voorschot te betalen van (een deel van) de Prijs; en/of (iii) te factureren per afzonderlijk gespecificeerde Royalty fee rekenmethode, tijdsperiode en/of mijlpaal van prestatiemethode, of een combinatie daarvan. Contractant zal de nettobetaling binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum voldoen op de aangewezen bankrekening van Reduct. Contractant zal alle aan Reduct verschuldigde bedragen volledig betalen zonder enige verrekening, tegenvordering, inhouding of (fiscale) inhouding.

(e) Indien de Contractant nalaat enige betaling te verrichten en/of niet presteert volgens een door de Klant toegezegd volume verschuldigd onder een Overeenkomst op de vervaldatum, dan zal, ongeacht of Reduct een formele eis tot betaling en/of wijziging tegen het door de Klant toegezegd volume heeft gedaan en in aanvulling op alle andere rechten en rechtsmiddelen ter beschikking van Reduct, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving: (i) worden alle door de Contractant verschuldigde bedragen beschouwd als betaalbaar en niet-betwist, erkende schuld; (ii) zal de Contractant aan Reduct rente betalen over alle verschuldigde bedragen vanaf de vervaldatum totdat Reduct de volledige betaling daarvan heeft ontvangen, tegen de Secured Overnight Financing Rate (SOFR), plus vijf (5) procent per jaar of de toepasselijke wettelijke rente, afhankelijk van welke hoger is, en zal zij aan Reduct alle kosten betalen voor de inning van de betaling, met inbegrip van de honoraria van advocaten; en (iii) kan Reduct elk aan Contractant verstrekt krediet annuleren en ten genoegen van Reduct eisen dat Contractant (aanvullende) zekerheid, vooruitbetalingen of deposito's verstrekt, en kan Reduct aanvullende voorwaardelijke betalingsvoorwaarden invoeren of betalingsschema's wijzigen/versnellen, de berekeningsmethodologie voor Royalty's voor eerdere door klanten toegezegde volumes en/of uitstaande door klanten toegezegde volumes wijzigen.

f) Reduct mag bedragen die Contractant (of één van haar gelieerde ondernemingen) uit hoofde van enige overeenkomst aan Reduct verschuldigd is of door Contractant verrichte voorschotten of aanbetalingen verrekenen en in mindering brengen op enig bedrag dat Reduct (of één van haar gelieerde ondernemingen) aan Contractant verschuldigd is. In het geval dat Reduct bedragen in andere valuta verrekent, zal zij een algemeen gebruikte wisselkoers hanteren.

3. LEVERING VAN PRODUCTEN; GEBRUIKSDIENSTEN

(a) Tenzij anders overeengekomen, worden Producten geleverd Af Fabriek - Reduct faciliteit (INCOTERMS laatste versie). Reduct zal Gebruik verstrekken zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Door Reduct meegedeelde of erkende data zijn slechts bij benadering, en Reduct zal niet aansprakelijk zijn voor, noch in gebreke blijven in haar verplichtingen jegens Contractant, voor enige vertraging in de levering of uitvoering, op voorwaarde dat Reduct commercieel redelijke inspanningen zal leveren om dergelijke data na te leven. In geval van vertraging zal Reduct commercieel redelijke inspanningen leveren om Producten te leveren of Gebruik te leveren (indien van toepassing) binnen een periode die redelijkerwijs nodig is gezien de oorzaak van de vertraging, bij gebreke waarvan het enige en exclusieve rechtsmiddel van Contractant zal bestaan uit het annuleren van de inkooporder voor niet-geleverde Producten en Gebruik.

(b) Contractant zal eventuele transportschade aan Producten, of tekorten daaraan, onmiddellijk na ontvangst van Producten op de vervoersdocumenten aantekenen, met inachtneming van toepasselijke instructies van Reduct of de vervoerder. Alle onder de Overeenkomst geleverde Producten worden geacht door Contractant te zijn aanvaard als zijnde in overeenstemming met de Overeenkomst en Contractant heeft geen recht om enige aanvaarding te herroepen, tenzij Contractant Reduct binnen acht (8) dagen na de datum van levering op de hoogte stelt van een beweerd gebrek aan overeenstemming. Voor zover het verborgen gebreken aan de Producten betreft, dient Contractant

binnen acht (8) dagen nadat het voorval dat aanleiding gaf tot het inroepen van de garantie zich heeft voorgedaan, en uiterlijk binnen drie (3) maanden na levering, een beroep doen op voornoemde garantie. Elk gebruik van een Product door Contractant of haar klanten na levering geldt als aanvaarding van het Product door Contractant. Reduct zal naar eigen keuze en binnen een redelijke termijn non-conformiteiten corrigeren door hetzij reparatie, het beschikbaar stellen van onderdelen, het vervangen of leveren van ontbrekende Producten, hetzij het crediteren van de door Contractant betaalde Prijs voor niet-geleverde Producten.

(c) Geringe Nonconformiteiten zullen de aanvaarding door Contractant van de Producten, het Gebruik of beide niet verhinderen of opschorten, en Reduct zal deze binnen een redelijke termijn corrigeren. "Geringe non-conformiteiten" zijn non-conformiteiten of afwijkingen die geen belemmering vormen voor de algehele werking en het beoogde gebruik van de Producten of het Gebruik in overeenstemming met de specificaties.

(d) Reduct kan wijzigingen aanbrengen in het ontwerp, de materialen, de pasvorm en de afwerking van Producten of werkmethoden, communicatiesystemen, software of andere elementen van het Gebruik en de Documentatie wijzigen, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen de functionaliteit van het Product of het Gebruik niet wezenlijk beïnvloeden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, garandeert Reduct niet de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of output van Producten en Gebruik. Contractant zal de Producten en het Gebruik niet gebruiken of erop vertrouwen voor andere toepassingen of doeleinden dan overeengekomen in de Overeenkomst.

(e) Contractant erkent uitdrukkelijk dat bepaalde eigenschappen of functionaliteit van Producten en Gebruik afhankelijk kunnen zijn van de beschikbaarheid en juiste werking van derde dienstverleners, bepaalde toegankelijkheid en conditie van de infrastructuur van derden of een combinatie daarvan, zoals door Reduct kan worden aangegeven, waaronder levering van energie, dataopslag, connectiviteit en communicatiediensten, toegankelijkheid van (netwerk)infrastructuur. Deze vallen buiten de invloedssfeer van Reduct, en Reduct zal dienaangaande geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen.

(f) Contractant is verantwoordelijk voor alle informatie, opdrachten, instructies, materialen en handelingen die rechtstreeks of door derden die door Contractant zijn ingeschakeld (met uitzondering van onderaannemers van Reduct) worden verstrekt of uitgevoerd in verband met de levering of uitvoering door Reduct van Producten of Gebruik en Contractant zal zorg dragen en toezien op de juistheid en volledigheid van alle door haar verstrekte informatie. Reduct zal gerechtigd zijn te vertrouwen op de juistheid en volledigheid van alle door Contractant verstrekte informatie, ook wanneer ter plaatse gegevens worden verzameld, in kaart gebracht, ontworpen of auditdiensten worden uitgevoerd in verband met de levering of uitvoering door Reduct. Op verzoek van Reduct zal Contractant onverwijld alle andere informatie, diensten of ondersteuning verstrekken die onder het beheer van Contractant vallen en relevant zijn voor de uitvoering door Reduct onder de Overeenkomst.

(g) In geval van vertraging of onderbreking in de levering van Producten of de beschikbaarheid van Gebruik om redenen die niet toe te schrijven zijn aan Reduct of als gevolg van een Variatie, zullen de tijdschema's voor prestaties door Reduct dienovereenkomstig worden gewijzigd. Reduct zal (naast de verhoogde kosten als bedoeld in artikel 2 (c)) recht hebben op een redelijke vergoeding door Contractant voor eventuele schade en/of kosten als gevolg van een dergelijke vertraging.

(h) Indien in een Overeenkomst (minimum) voorraadvereisten voor Reduct zijn opgenomen, zal Contractant op eerste verzoek van Reduct Producten afnemen die in het kader van die vereiste in voorraad worden gehouden.

4. GEBRUIK VAN PRODUCTEN EN GEBRUIKSDIENSTEN

(a) De Overeenkomstsluitende Partij dient de Producten uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en, in voorkomend geval, dient zij ervoor te zorgen dat en ervoor te zorgen dat deze Producten worden gebruikt in overeenstemming met alle instructies die zijn opgenomen in

online instructies, handleidingen, richtlijnen, garantievoorwaarden en eventuele andere voorwaarden die op dergelijke Producten en Gebruik van toepassing zijn. Contractant zal de locatie, de locatieomstandigheden en de door Reduct geleverde en/of gebruikte apparatuur voor de levering van het Gebruik (met inbegrip van kabels, toegang tot leidingen en de staat waarin deze zich bevinden) in goede staat van onderhoud, reparatie en werking houden en, indien van toepassing, doen houden, doen houden en waarborgen tegen schade en invloeden van buitenaf.

(b) Contractant zal webapplicaties, mobiele applicaties en software gebruiken en, indien van toepassing, bewerkstelligen en waarborgen dat eindgebruikers deze gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke Aanvullende Gebruiksvoorwaarden en/of EULA's en, indien van toepassing, een volledige back-up van dergelijke geïnstalleerde software direct beschikbaar houden. In geval van een softwarefout zal Contractant support@reduct.net voorzien van waarschuwingen of foutmeldingen en Reduct ondersteunen bij het updaten of vervangen van software die wordt gebruikt in verband met de uitvoering onder de Overeenkomst.

(c) Contractant zal geen enkele activiteit (laten) verrichten op door Reduct geleverde en/of gebruikte apparatuur of programmatuur bij de verstrekking van Gebruik, behoudens normaal gebruik conform de specificaties of anderszins met voorafgaande toestemming van Reduct. In geval van ongeoorloofde handelingen kan Reduct het Gebruik opschorten totdat de apparatuur of programmatuur in de oorspronkelijke conforme staat is hersteld en Contractant op basis van een Variatie in rekening brengen, en tot bevestiging zijn alle garantieverplichtingen van Reduct met betrekking tot dat Gebruik nietig. Wijzigingen aan apparatuur of programmatuur die eigendom zijn van Reduct (of haar licentiegevers) zijn uitsluitend eigendom van Reduct (of haar licentiegevers), ook indien dergelijke wijzigingen door of voor Contractant zijn uitgevoerd.

(d) Tenzij uitdrukkelijk opgenomen in het Gebruik, zal Contractant voor elk Gebruik dat verbinding met een systeem vanaf een externe locatie vereist, voor eigen rekening en risico externe systeemtoegang tot stand brengen voor servicepersoneel van Reduct (of haar onderaannemers). Contractant zal naar behoefte technisch bekwaam personeel ter beschikking stellen ter ondersteuning van Reduct en, waar van toepassing, machtigt Contractant Reduct om gebruik te maken van de IT-infrastructuur van Contractant om verbinding te maken met en gegevens te delen met gespecificeerde systemen en/of diensten ter uitvoering van het Gebruik.

(e) Reduct is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de verwachte prestaties, voordelen, effecten of resultaten van haar Producten of Gebruik ten gevolge van: (i) het niet naleven door de Contractant van de voorwaarden onder de Overeenkomst; (ii) storingen of fluctuaties van elektrische stroom; (iii) uitval/uitval van connectiviteit en communicatietechnologieën; (iv) Overmacht en andere ongewone externe invloeden; of (v) Variaties.

5. GEBRUIK; DOCUMENTATIE

(a) Indien opgenomen als onderdeel van het Gebruik, zal Reduct Mapping-diensten en ontwerp van mapping Producten leveren in overeenstemming met de specificaties zoals schriftelijk overeengekomen door de Partijen. Tenzij anders overeengekomen, zullen alle IPR (zoals gedefinieerd in artikel 10 ( a )) in en op de te leveren producten die voortvloeien uit hetzelfde Gebruik uitsluitend berusten bij Reduct of een door Reduct aangestelde persoon. De Contractant zal deze niet gebruiken, publiceren, kopiëren of openbaar maken zonder voorafgaande goedkeuring van Reduct, welke goedkeuring Reduct kan verlenen onder bepaalde voorwaarden, waaronder de betaling van een redelijke vergoeding.

(b) Alle documentatie die door Reduct wordt verstrekt in verband met de Producten en het Gebruik, met inbegrip van gebruikershandleidingen of instructies, catalogi, specificatiebladen, gegevens, tekeningen, schema's, ontwerpen, broncode, of enige andere documenten of informatie verkregen van Reduct of gecreëerd door Reduct in welke vorm dan ook, inclusief elektronisch of gedrukt formaat ("Documentatie"), blijft eigendom van Reduct. Documentatie wordt niet verkocht aan de Contractant, maar in licentie gegeven onder de licentievoorwaarden in paragraaf 10 hieronder. Tenzij anders overeengekomen, blijven alle IPR in en op de Documentatie behouden door Reduct of een Reduct

voorgedragen. De Contractant zal de Documentatie niet gebruiken, publiceren, kopiëren of openbaar maken, behalve in overeenstemming met deze Voorwaarden.

6. INSTALLATIE; DIENSTEN TER PLAATSE

Deze sectie is van toepassing wanneer Reduct (of zijn onderaannemer) diensten zal verlenen op een site die eigendom is van of gecontroleerd wordt door de Contractant.

(a) Contractant is verantwoordelijk voor de tijdige voltooiing van voorbereidende werkzaamheden en terreinvoorbereiding conform de door Reduct gestelde eisen. Contractant zal vóór de overeengekomen aanvang van het Gebruik, en op zodanige wijze dat Reduct op de meest efficiënte wijze en binnen de overeengekomen tijdschema's kan presteren, (en in voorkomend geval zal zij daarvoor zorg dragen en zorg dragen) (i) de locatievoorwaarden (inclusief infrastructuur) te verstrekken en te onderhouden; (ii) alle noodzakelijke informatie, instructies, inspecties, autorisaties, goedkeuringen, vergunningen te verstrekken en Reduct in kennis te stellen van de locatie van eventuele kabels, elektrische leidingen, waterleidingen en dergelijke, met inbegrip van onderzoeken die de fysieke kenmerken, wettelijke beperkingen en locaties van nutsvoorzieningen voor de locatie beschrijven; (iii) toegang tot de locatie verschaffen, met inbegrip van verkeersbeheer, waar van toepassing; en (iv) alle materialen, gereedschappen, constructies en andere faciliteiten, met inbegrip van connectiviteit, en alle andere redelijke bijstand op nauwkeurige en tijdige wijze, en zonder extra kosten voor Reduct, ter beschikking stellen van Reduct, alles in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van alle toepasselijke gezondheids- en veiligheids-, elektrische, bouw- en constructievoorschriften.

(b) Contractant zal Reduct niet eerder ter plaatse oproepen dan nadat de verplichtingen onder artikel 6(a) naar tevredenheid zijn nagekomen. In geval van wachttijden van meer dan (4) uur op een dag kan Reduct de werkzaamheden voor die dag voor de betreffende middelen verschuiven en een volledige werkdag aan Contractant in rekening brengen. De Contractant zal volledig gekwalificeerde vertegenwoordigers ter beschikking stellen om Reduct te ondersteunen indien en wanneer vereist tijdens de werkzaamheden ter plaatse.

7. RISICO EN TITEL

(a) Het risico van schade aan of verlies van Producten gaat over op de Contractant bij levering door Reduct aan de Contractant in overeenstemming met de toepasselijke INCOTERM.

(b) De juridische eigendom van Producten en/of Diensten gaat pas over op Contractant wanneer Reduct de betaling voor dergelijke Producten en/of Diensten volledig heeft ontvangen en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Reduct de volledige betaling heeft ontvangen van alle andere bedragen die Contractant verschuldigd is uit hoofde van enige andere overeenkomst met Reduct (of een van haar gelieerde ondernemingen). Totdat de juridische eigendom van Producten en andere door Reduct (of haar onderaannemer) bij de uitvoering van Diensten geleverde en/of gebruikte apparatuur is overgegaan op de Contractant, zal de Contractant: (i) geen van de Producten assimileren, overdragen of verpanden of enig recht of eigendomsrecht op de Producten verlenen aan een derde, behalve in de normale gang van zaken en tegen betaling of onder eigendomsvoorbehoud; en (ii) ervoor zorgdragen dat de Producten identificeerbaar blijven als Producten die eigendom zijn van Reduct. In geval van schending door de Contractant kan Reduct eisen dat de Contractant alle Producten waarvan de eigendom nog niet is overgegaan, op kosten van de Contractant, aan Reduct retourneert, en de Contractant zal alle medewerking verlenen om Reduct in staat te stellen dergelijke Producten af te halen en Reduct (of haar vertegenwoordiger) vrije toegang te verlenen tot de locatie van de Producten, en andere apparatuur die door Reduct (of haar onderaannemer) is geleverd en/of gebruikt bij de uitvoering van Diensten.

8. DWANGMAATREGEL

Reduct zal niet aansprakelijk zijn voor enige inbreuk als gevolg van een geval van overmacht. Indien een geval van overmacht zich voordoet, zullen de prestaties van Reduct worden opgeschort voor de periode van een dergelijk geval van overmacht. "Overmacht" betekent alle omstandigheden of gebeurtenissen buiten de

redelijke controle van Reduct, al dan niet voorzienbaar ten tijde van een Overeenkomst, als gevolg waarvan Reduct redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen of uit te voeren, inclusief, zonder beperking, overmacht, natuurrampen (inclusief aardbeving, blikseminslag, orkaan, tyfoon, overstroming of vulkanische activiteiten of extreme weersomstandigheden), stakingen, lock-outs, oorlog, terrorisme, politieke situatie, burgerlijke onrust, rellen, sabotage, vandalisme, tekorten in de gehele sector, uitval van fabriek of machines, storing of verlies van elektriciteitsvoorziening, cyberaanvallen en hacking of wanprestatie door leveranciers van Reduct of door andere derden waarvan de Diensten afhankelijk zijn (inclusief connectiviteits- en communicatiediensten). In het geval dat een geval van overmacht zich uitstrekt (of naar redelijke verwachting van Reduct zich zal uitstrekken) voor een periode van twee (2) opeenvolgende maanden, heeft Reduct het recht om een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens Contractant.

9. BEPERKTE GARANTIE EN DISCLAIMER

(a) In de meeste gevallen worden Producten van Reduct geleverd, gedistribueerd, beschikbaar gesteld, verkocht of in licentie gegeven onder de toepasselijke standaard beperkte garantie die ofwel bij het product is gevoegd ofwel op de website van Reduct is gepubliceerd als de standaardgarantie die van toepassing is op een bepaald Product of toepassing van het Product (gebruik), en WELKE DE BEPERKTE UITDRUKKELIJKE GARANTIE VAN DE MANUFABRIKANT ZAL ZIJN DIE OP HET PRODUCT VAN TOEPASSING IS (de "Standaard Productgarantie"). Voor elk Product dat door Reduct wordt geleverd, gedistribueerd, ter beschikking gesteld, verkocht of in licentie gegeven en dat niet onder een toepasselijke Standaard Productgarantie valt, garandeert Reduct slechts dat de Producten gedurende één (1) jaar na levering aan Contractant vrij zullen zijn van Gebreken. Een "Gebrek" (of "Defect") betekent, met betrekking tot het Product, dat een Product een materiaal- of fabricagefout vertoont waardoor het Product niet werkt in overeenstemming met de door Reduct verstrekte specificaties.

(b) Tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen, verleent Reduct geen garantie voor producten van derden, producten die niet gemarkeerd zijn met het Reduct handelsmerk of met handelsmerken die eigendom zijn van Reduct, noch voor software, applicaties of diensten van derden.

(c) De Contractant erkent dat EULA's of Aanvullende Gebruiksvoorwaarden de garantieperiode voor software (met inbegrip van web- of mobiele applicaties) kunnen beperken.

(d) REDUCT GARROVERT DE GECONTRACTEERDE GEBRUIKSSERVICES DIENEN TE WORDEN VERLENEN IN EEN WERKELIJKE MANIER CONSISTENT AAN ALGEMEEN GEACCEERDE INDUSTRIE STANDAARDEN. REDUCT GEEFT GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VAN VERKOOPBAARHEID. REDUCT GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN HET REDUCT PRODUCT EN HET GEBRUIK DAT WORDT GESERVICED ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. IN GEEN GEVAL ZAL REDUCT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VERTRAGING IN DE GEBRUIKSSERVICES. DE EXCLUSIEVE REMEDIE VAN DE CONTRACTANT EN DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN REDUCT VOOR ENIGE SCHENDING VAN EEN DERGELIJKE GARANTIE IS HET OPNIEUW UITVOEREN VAN DE GEBRUIKSSERVICES, OF INDIEN REDUCT NIET IN STAAT IS DE GEBRUIKSSERVICES OPNIEUW UIT TE VOEREN ZOALS GEGARANDEERD, HEEFT DE CONTRACTANT HET RECHT OM DE NAAR RATO AAN REDUCT BETAALDE VERGOEDINGEN VOOR DE NIET-CONFORME GEBRUIKSSERVICES TERUG TE VORDEREN.

(e) Om een geldige aanspraak te kunnen maken op garantie, dient Contractant Reduct onverwijld op de hoogte te stellen van de vermeende tekortkoming bij het leveren van Gebruiksdiensten.

(f) In geval van een vermeend Gebrekkig Product, zal de Contractant dit onverwijld melden en, indien van toepassing, ervoor zorgen en ervoor zorgen dat haar onderaannemers dit onverwijld doen vóór het verstrijken van de garantieperiode. Indien Reduct, naar eigen goeddunken, besluit dat een garantieclaim gegrond is, zal Reduct binnen een redelijke termijn, naar eigen keuze, Defecte Producten repareren of vervangen door nieuwe of soortgelijke producten aanbieden.

Reparaties, vervangingen of herstelmaatregelen zullen de toepasselijke garantieperiode niet verlengen of vernieuwen. De Contractant dient toestemming te verkrijgen van Reduct voor de specificaties van alle tests die hij van plan is uit te voeren om te bepalen of er sprake is van een Defect. Vervangende Producten geleverd door Reduct kunnen kleine afwijkingen in ontwerp en/of specificaties hebben die de functionaliteit van vervangen Product niet beïnvloeden. Met betrekking tot vervangen Producten kan Reduct naar eigen goeddunken de eigendom van vervangen Producten opeisen en van Contractant verlangen dat deze aan Reduct worden geretourneerd.

(g) Alle vrijwaring- en garantieverplichtingen van Reduct onder een Overeenkomst zijn afhankelijk van: (i) correcte opslag, installatie, gebruik, bediening en onderhoud van Producten, alles in overeenstemming met gebruikershandleidingen, garantiebeleid en andere instructies of voorwaarden gecommuniceerd door Reduct aan Contractant; (ii) Contractant houdt een nauwkeurige en volledige administratie bij van bediening en onderhoud gedurende de garantieperiode en geeft Reduct toegang tot deze administratie; en (iii) er zijn geen onderdelen geopend, gedemonteerd, ontzegeld, gewijzigd of tot een groter of kleiner geheel gebouwd zonder dat dit is vastgelegd in de hierboven genoemde specificaties, of indien de schade is ontstaan door oorzaken buiten het Product om. Het niet voldoen aan deze voorwaarden maakt de garantie ongeldig. Reduct is niet verantwoordelijk voor omgevings- of stresstesten. De garantie in deze paragraaf 9 is niet van toepassing op schade of storingen die het gevolg zijn van overmacht of van misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik, corrosieve omgevingen, verwaarlozing, blootstelling of enig gebruik of installatie in strijd met de door Reduct voorgeschreven instructies of beperkingen of enige toepasselijke norm of code.

(h) Elke schadeloosstelling en garantieverplichting van Reduct onder een Overeenkomst zal, op zichzelf, geen aansprakelijkheid vestigen tegenover derden of het publiek. Niets in een Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd om een verplichting, zorgstandaard of aansprakelijkheid jegens personen of derden te creëren.

(i) Indien een terugroeping, retrofit, update, terugtrekking of enige andere corrigerende actie met betrekking tot een Product vereist is, zal de Contractpartij haar volledige medewerking verlenen en de door Reduct gewenste bijstand verlenen. De Contractant zal een nauwkeurige boekhouding en administratie bijhouden om de traceerbaarheid van de Producten te verzekeren in het geval van een terugroeping van Producten of andere herstelmaatregelen.

(j) BEPERKT DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN BEPAALD IN DE OVEREENKOMST, EN BEPERKT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BEPALEN DE ZEKERHEDEN 9 EN 11 DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN REDUCT EN HAAR AFFILIATEN IN VERBAND MET DEFECTIEVE PRODUCTEN OF GEBRUIKTE DIENSTEN, ongeacht WANNEER HET DEFECT IS OPGESLOTEN, EN OF EEN VRAAK, HOE DAN OOK OMSCHREVEN, GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, GARANTIE, SCHADELOOSSTELLING, ONRECHTMATIGE DAAD OF BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, EN ZAL ZICH UITSLUITEND RECHTSTREEKS UITSTREKKEN TOT DE CONTRACTANT EN NIET TOT DERDEN, INCLUSIEF KLANTEN, AGENTEN OF VERTEGENWOORDIGERS VAN DE CONTRACTANT. REDUCT WIJST UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES AF, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE TEGEN INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL BEDOELD DOOR DE CONTRACTANT OF DE EINDGEBRUIKER. EEN ESSENTIEEL DOEL VAN DE BEPERKTE EXCLUSIEVE AANSPRAKELIJKHEDEN EN RECHTSMIDDELEN ONDER DE GARANTIE IS DE TOEWIJZING VAN RISICO'S TUSSEN REDUCT EN DE CONTRACTANT, WELKE TOEWIJZING VAN RISICO'S WORDT WEERSPIEGELD IN DE PRIJZEN.

10. RECHTEN OP SOFTWARE, DOCUMENTATIE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

(a) Op voorwaarde dat de Contractant alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Voorwaarden nakomt, omvat de levering van Producten en/of Gebruiksdiensten (met inbegrip van software die in Producten of Gebruiksdiensten is opgenomen) een niet-exclusieve en niet-overdraagbare beperkte licentie

(zonder het recht om sublicenties te verlenen) aan de Contractant onder alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van octrooien, gebruiksmodellen, geregistreerde en niet-geregistreerde ontwerpen, auteursrechten, databaserechten, handelsmerken, domeinnamen, handelsgeheimen, knowhow, halfgeleider IC-topografierechten en alle registraties, aanvragen, verlengingen, uitbreidingen, combinaties, verdelingen, voortzettingen of heruitgaven van een van de voornoemde, collectief: "IE-rechten") van Reduct, in de beperkte mate dat dergelijke IE-rechten zijn belichaamd of ingebed in de aangeschafte Producten of Gebruiksdiensten, voor het gebruik van de Producten (inclusief Documentatie) zoals geleverd, gedistribueerd, beschikbaar gesteld, verkocht of in licentie gegeven door Reduct, en/of, voor Gebruiksdiensten, voor het gebruik van de Gebruiksdiensten (inclusief Documentatie) gedurende de looptijd van de toepasselijke Overeenkomst in overeenstemming met de toepasselijke beschrijving van de Gebruiksdiensten. Er worden geen rechten op IE-rechten verleend aan de Contractant of een derde partij anders dan uitdrukkelijk verleend onder de Overeenkomst of deze Voorwaarden.

(b) Met betrekking tot aan de Contractant geleverde (embedded) software of andere applicaties, zal de Contractant geen derde partij toestaan, en niet toestaan, om: (i) deze software of andere werken te kopiëren, te reproduceren, te distribueren, te wijzigen, aan te passen, te veranderen, te vertalen of er afgeleide werken van te maken; (ii) deze software of andere werken af te staan, in onderlicentie te geven, te verhuren, uit te lenen, over te dragen, bekend te maken of anderszins ter beschikking te stellen; (iii) deze software samen te voegen met of op te nemen in enige andere software; of (iv) reverse assembling, decompilatie, disassemblage of andere pogingen om de broncode of de algoritmische aard voor dergelijke software af te leiden, of om veiligheidsmaatregelen in software te decoderen, te ontcijferen of te neutraliseren of de bescherming van software te verwijderen of te omzeilen, zonder toestemming van Reduct; (v) enige handeling uitvoeren met betrekking tot software op een manier die zou vereisen dat de software, of enig afgeleid werk daarvan, gelicentieerd moet worden onder de Open Source Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot: (a) het combineren van de software of een daarvan afgeleid werk met Open Source Software, door middel van incorporatie of koppeling of anderszins; of (b) het gebruik van Open Source Software om een daarvan afgeleid werk te maken, waarbij "Open Source Software" betekent alle software die in licentie is gegeven onder Open Source Licentievoorwaarden die als voorwaarde voor gebruik, wijziging of verspreiding van een werk vereisen dat: (1) het beschikbaar stellen van broncode of ander materiaal dat de voorkeur verdient voor wijziging, of (2) het verlenen van toestemming voor het maken van afgeleide werken, of (3) het reproduceren van bepaalde kennisgevingen of licentievoorwaarden in afgeleide werken of begeleidende documentatie, of (4) het verlenen van een royalty-vrije licentie aan enige partij onder IE-rechten met betrekking tot het werk of enig werk dat het werk bevat, ermee is gecombineerd, vereist of anderszins op het werk is gebaseerd.

(c) Contractant erkent dat derden IE-rechten kunnen bezitten met betrekking tot Producten of Gebruiksdiensten. Contractant zal, zonder enige wijziging of aanpassing, alle eigendomsrechtelijke legenda's van Reduct of haar derden-leveranciers in door Reduct geleverde software of Documentatie reproduceren.

(d) Het staat Reduct vrij om ideeën, suggesties, feedback of aanbevelingen van Contractant aan Reduct met betrekking tot Producten of Diensten ("Feedback") op enige wijze of in enige vorm te gebruiken, zonder betaling van royalty's of andere vergoeding aan Contractant. Reduct zal eigenaar zijn van alle IPR in de Feedback. Reduct is gerechtigd om output, deliverables en creaties voortvloeiend uit de uitvoering van Diensten te gebruiken voor haar eigen publiciteit of voor commerciële en promotionele doeleinden.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

(a) DE AANSPRAKELIJKHEID VAN REDUCT EN HAAR AFFILIATEN EN DE UITSLUITENDE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE CO-CONTRACTANT VOOR ALLE VORDERINGEN VAN ANDERE VORM ERVAN AFHANKELIJK OF GERELATEERD AAN HET REDUCT PRODUCT EN DE GEBRUIKSSERVICE, OF ANDERSZINS UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE SCHADELOOSSTELLINGEN, BOETES OF SCHADEVERGOEDINGEN ("VORDERINGEN"), ZAL UITDRUKKELIJK BEPERKT ZIJN TOT DE TOTALE GEBRUIKSSERVICEKOSTEN DIE AAN REDUCT VERSCHULDIGD ZIJN UIT HOOFDE VAN DE TOEPASSELIJKE

SERVICEPROGRAMMA IN HET GEVAL VAN GEBRUIKSSERVICEPROGRAMMA'S ZONDER VAN TOEPASSING ZIJNDE GEBRUIKSSERVICEPERIODEN. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS CUMULATIEF EN NIET PER INCIDENT. SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE EN IN DAT GEVAL ZIJN DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

NIETtegenstaande het voorgaande, DIENT NIETS IN DEZE VOORWAARDEN TE WORDEN GESTELD TOT HET BEPERKEN OF UITSLUITEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN VAN DE PARTIJEN VOOR (i) FRAUDE OF FRAUduleuze MISPRESENTATIE OF (ii) DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VOORZONDER DAT HET HET GEVOLG IS VAN DE NEGLIGHEID VAN EEN VAN DE PARTIJEN EN ALLEEN VOORZONDER DAT HET VEREIST IS DOOR TOEPASSELIJK RECHT.

(b) Reduct zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor winstderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, verlies van reputatie, verlies van goodwill, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade, ongeacht of dergelijke schade is gebaseerd op onrechtmatige daad, garantie, contract of anderszins - zelfs indien Reduct is geadviseerd of zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

(c) Om het recht te hebben een geldige Vordering in te dienen, moet de Contractant Reduct van een dergelijke Vordering in kennis stellen binnen dertig (30) dagen na de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de Vordering, en elke rechtsvordering met betrekking tot een Vordering moet binnen één (1) jaar na de datum van dergelijke kennisgeving worden ingediend. Vorderingen die niet in overeenstemming met de voorgaande zin zijn ingediend, zullen nietig zijn.

12. VERTROUWELIJKHEID

Contractant zal alle technische, commerciële en financiële informatie, met inbegrip van alle Aanbiedingen en (prijs)bepalingen, andere gegevens die door Reduct aan Contractant worden bekendgemaakt en alle Feedback, vertrouwelijk houden en zal dergelijke informatie niet aan derden bekendmaken en zal dergelijke informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan door Partijen is overeengekomen en in verband met de Aanbieding en/of de Overeenkomst.

13. EXPORT/IMPORT CONTROLES

(a) Bepaalde transacties van Reduct kunnen onderworpen zijn aan wet- en regelgeving inzake export- of importcontrole die de (weder)export of overdracht van bepaalde goederen aan bepaalde landen, entiteiten of personen verbiedt of beperkt, zoals de wet- en regelgeving van de VN, EU en VS ("Exportreglementen"). De (weder)uitvoer of overdracht van Producten, evenals technische bijstand, opleiding, investeringen, financiering, financiële bijstand, tussenhandel en het in licentie geven van technologie, zijn in alle opzichten onderworpen aan de toepasselijke Exportregels en aan de jurisdictie van de relevante autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor Exportregels. Indien voor een dergelijke (weder)export of overdracht een export- of importvergunning vereist is, of anderszins verboden of beperkt is onder Exportregelgeving, kan Reduct naar eigen goeddunken haar verplichtingen jegens Contractpartij opschorten totdat een dergelijke vergunning is verleend of voor de duur van eventuele beperkingen of verboden, of (het betreffende deel van) de Overeenkomst beëindigen zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen.

(b) Contractant zal alle exportbeperkingen opleggen aan een derde partij indien de Producten (weder)-uitgevoerd of overgedragen worden aan derden. Op verzoek van Reduct en indien vereist door toepasselijke Exportregelgeving, zal Contractant Reduct informeren over elke (weder)-export of overdracht van de Producten teneinde te voldoen aan Exportregelgeving en enige andere regelgevende verantwoordelijkheden met betrekking tot de verkoop van de Producten, met inbegrip van vereisten met betrekking tot de traceerbaarheid van Producten die van toepassing kunnen zijn op Reduct. Contractpartij zal geen verklaring of certificering afgeven ter ondersteuning van restrictieve handelspraktijken of boycots.

14. AANWIJZING

(a) Overeenkomstsluitende Partij mag een Overeenkomst, of een van haar rechten of verplichtingen op grond daarvan, niet overdragen zonder de voorafgaande toestemming van Reduct.

(b) Reduct kan haar verplichtingen en rechten (met inbegrip van vorderingen) uit hoofde van enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk delegeren, toewijzen, verkopen, noveren of uitbesteden aan een van haar gelieerde ondernemingen of een derde zonder voorafgaande toestemming van de Contractant - en indien een dergelijke toestemming vereist zou zijn krachtens de toepasselijke wetgeving, wordt een dergelijke toestemming hierbij verleend -, in welk geval de Contractant zal meewerken met de inspanningen van Reduct, met inbegrip van het verstrekken van relevante informatie, het uitvoeren van documenten en het verrichten van betalingen aan rekeningen of derden zoals door Reduct meegedeeld.

15. NALEVING VAN WETTEN; ANTI-OMKOPING

(a) De Overeenkomstsluitende Partij leeft te allen tijde alle toepasselijke lokale en internationale wet- en regelgeving na, met inbegrip van de wetgeving inzake bestrijding van omkoping en corruptie en de exportvoorschriften, en neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat haar zakenpartners deze naleven. Dienovereenkomstig zal de Overeenkomstsluitende Partij haar zaken eerlijk afhandelen en zich niet inlaten met enige daad van omkoping of corruptie.

(b) Mocht Reduct aanwijzingen ontvangen over een schending van de verplichting onder (a), dan zal Contractant meewerken en aan Reduct alle informatie verstrekken die nodig is om Reduct in staat te stellen dergelijke aanwijzingen te verifiëren, en indien gegrond, zal artikel 17 van toepassing zijn.

16. GEZONDHEID EN VEILIGHEID

(a) De partijen leven alle toepasselijke wetgeving, regels en/of voorschriften inzake de gezondheid en veiligheid van werknemers en/of werkneemsters, alsmede de gezondheid en veiligheid van het publiek in de omgeving na. De Contractant zorgt voor en ziet erop toe dat zijn werknemers, agenten, aannemers of onderaannemers een veilige werkomgeving bieden aan het Personeel en andere vertegenwoordigers en neemt de wettelijk voorgeschreven maatregelen en alle andere maatregelen die nodig zijn om ongevallen op het terrein te voorkomen en de gezondheid en veiligheid van het Personeel op het terrein te verzekeren. Contractant zal het Personeel tijdig informeren over de vereiste veiligheidsmaatregelen en Reduct adviseren over alle toepasselijke locatie-specifieke gezondheids-, veiligheids-, beveiligings- en milieu-eisen en procedures. Reduct heeft het recht, maar niet de plicht, om van tijd tot tijd de toepasselijke documentatie, procedures en omstandigheden op het gebied van gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu op de locatie te controleren en te inspecteren.

(b) De Contractant ziet erop toe dat er geen gevaarlijke materialen op het terrein aanwezig zijn. Indien gevaarlijke materialen aanwezig zijn, dient Contractant ervoor te zorgen dat zijn werknemers, agenten, aannemers of onderaannemers deze op de juiste wijze behandelen en, indien van toepassing, zorg te dragen voor de juiste verwijdering en afvoer ervan op kosten van Contractant. Indien, naar het redelijke oordeel van Reduct, de gezondheid, veiligheid of beveiliging van Personeel of de locatie in gevaar is of kan komen door veiligheidsrisico's, terroristische daden of dreigingen, de aanwezigheid van een dreigende blootstelling aan gevaarlijke materialen, of onveilige werkomstandigheden, kan Reduct, naast andere rechten of rechtsmiddelen die haar ter beschikking staan, een deel of al het Personeel van de locatie evacueren (met de redelijke hulp van Contractant), de uitvoering van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten, en/of Diensten op afstand uitvoeren of toezicht houden (indien mogelijk) zonder verdere aansprakelijkheid jegens Contractant.

(c) Omstandigheden op een locatie die wezenlijk verschillen van die welke door de Contractant bekend zijn gemaakt, of voorheen onbekende fysieke omstandigheden op een locatie die wezenlijk verschillen van die welke zich gewoonlijk voordoen en algemeen erkend worden als inherent aan werkzaamheden van de aard die in het

Overeenkomst, zal als een Wijziging worden beschouwd.

17. OVERTREDING; OPSCHORTING; BEËINDIGING

(a) In geval van: (i) een schending door Contractant van een van de bepalingen van de Overeenkomst of deze Voorwaarden, met inbegrip van het niet betalen van enig bedrag als en wanneer verschuldigd; of (ii) naar het redelijke oordeel van Reduct, de financiële positie van Contractant (of een wezenlijke verandering daarin) waarschijnlijk van invloed zal zijn op het vermogen van Contractant om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen; of (iii) een insolventie-, faillissements- (met inbegrip van reorganisatie), vereffenings- of liquidatieprocedure wordt ingesteld door of tegen Contractant, ongeacht of deze door Contractant (vrijwillig of onvrijwillig) wordt ingediend of ingesteld, een curator of bewindvoerder wordt aangesteld over Contractant, of een cessie wordt gedaan ten gunste van schuldeisers van Contractant; of (iv) Contractant de bedrijfsvoering staakt of dreigt te staken; of (v) de zeggenschap over of eigendom van Contractant verandert, dan mag Reduct alle door Contractant uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar verklaren en mag zij elk bedrag dat Reduct (of een van haar gelieerde ondernemingen) aan Contractant verschuldigd is, verrekenen met bedragen die op grond van artikel 17(b) verschuldigd zijn. Bovendien kan Reduct naar eigen goeddunken door kennisgeving aan Contractant met onmiddellijke ingang enige door Reduct verschuldigde prestatie opschorten of annuleren (met inbegrip van productie, levering, installatie en inbedrijfstelling van Producten, garantieverplichtingen en uitvoering van Diensten) of de Overeenkomst of enig deel daarvan beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid, en/of eventuele aan Contractant aangeboden kredietvoorwaarden opschorten of annuleren. Reduct kan dit recht om een Overeenkomst te beëindigen op grond van dit artikel alleen gebruiken indien, met betrekking tot een gebeurtenis onder (i) hierboven die hersteld kan worden, Contractant nalaat om de schending binnen veertien (14) dagen te herstellen, of met betrekking tot een gebeurtenis onder (ii), Contractant nalaat om Reduct binnen veertien (14) dagen een bankgarantie of andere zekerheid te verschaffen ten genoegen van Reduct.

(b) De Contractant zal Reduct en haar filialen, en hun functionarissen, directeuren, agenten, werknemers, opvolgers en rechtverkrijgenden vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle verliezen (met inbegrip van winstderving of omzetderving), aansprakelijkheden, kosten (met inbegrip van juridische kosten en kosten met betrekking tot onafgewerkte producten) en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met een van de volgende gebeurtenissen: (i) een schending door de Contractspartij van een van de bepalingen of verplichtingen van de Overeenkomst of deze Voorwaarden, of het zich voordoen van een van de andere gebeurtenissen die in artikel 17(a) worden genoemd; (ii) een claim van derden voor verlies, schade of letsel of overlijden veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door het onzorgvuldig gebruik, de toepassing of de installatie van Producten, of veroorzaakt door een wijziging van Producten of de integratie van Producten in andere producten die niet zijn goedgekeurd door Reduct, door de Contractant of diens contractanten, agenten, gelieerde ondernemingen of klanten aan wie hij Producten heeft verkocht; of (iii) niet-naleving door de Contractant van artikel 7(b), in welk geval de kosten de volledige vervangingskosten van producten, systemen of andere apparatuur zullen omvatten.

(c) Bij (vroegtijdige) beëindiging of afloop van een Overeenkomst, (i) zullen alle rechten en licenties verleend aan Contractspartij onder die Overeenkomst onmiddellijk eindigen; (ii) zal Contractspartij alle onder artikel 12 openbaar gemaakte informatie, met inbegrip van software die niet in Producten is ingebouwd, en alle kopieën daarvan retourneren, wissen (met inbegrip van alle harde schijven en geheugens) of vernietigen (en een naar behoren aangestelde functionaris zal een dergelijke vernietiging certificeren); (iii) op kosten van Contractant aan Reduct retourneren alle Producten waarvan de (juridische) eigendom niet is overgegaan op Contractant (in overeenstemming met artikel 7) en alle andere producten, systemen of apparatuur geleverd en/of gebruikt door Reduct bij de uitvoering van de Diensten; en (iv) alle redelijke kosten en uitgaven gemaakt door Reduct (inclusief een redelijke winst) voor werkzaamheden in verband met werkzaamheden

uitgevoerd door Reduct voorafgaand aan een dergelijke beëindiging zal worden beschouwd als verschuldigd, betaalbaar en niet-terugbetaalbaar.

(d) In het geval van een opschorting die langer duurt dan twee (2) maanden, zal de bepaling van sectie 17(c)(iv) ook van toepassing zijn op alle activiteiten met betrekking tot werk uitgevoerd door of voor Reduct voorafgaand aan deze opschorting.

(e) De rechten van Reduct ingevolge dit artikel 17 zullen een aanvulling vormen op alle andere rechten en rechtsmiddelen die Reduct in rechte of in billijkheid kan hebben. In het geval van beëindiging van een Overeenkomst, zullen de voorwaarden en bepalingen die bedoeld zijn om een dergelijke beëindiging of afloop te overleven, zo blijven. Beëindiging zal geen invloed hebben op de rechten van de Partijen die zijn opgebouwd tot de datum van beëindiging.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

(a) De wetten van België zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Aanbiedingen en deze Voorwaarden, zonder inachtneming van conflictenrechtelijke beginselen. Elke juridische actie of procedure voortvloeiend uit of in verband met een Overeenkomst, een Aanbod of deze Voorwaarden die niet kan worden geregeld door middel van overleg in goed vertrouwen binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van een der Partijen dat een geschil bestaat, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen of elders in België, waarbij het de bedoeling van beide Partijen is dat België als exclusief forum voor geschillenbeslechting fungeert. Beide Partijen komen overeen dat, in het geval een vordering voor de rechtbanken van België wordt gebracht, zij afstand doen van elk argument van gebrek aan persoonlijke jurisdictie of onjuiste locatie, dat zij anders zouden kunnen hebben. Beide partijen zien af van elk recht om een actie die voor een rechtbank in België wordt gebracht, te verplaatsen naar een rechtbank buiten dat rechtsgebied. Het is Reduct altijd toegestaan om een vordering of procedure tegen Contractpartij in te stellen bij een andere rechtbank met competente jurisdictie. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zal niet van toepassing zijn.

(b) Niets in dit artikel 18 zal worden opgevat of geïnterpreteerd als een beperking van het recht van een van beide Partijen om krachtens het toepasselijk recht een voorlopige voorziening of andere billijke voorziening te vragen, actie te ondernemen om haar mogelijkheid tot verhaal op de andere Partij veilig te stellen of een actie of procedure in te stellen in verband met het niet betalen van een bedrag als en wanneer dit verschuldigd is.

19. PRIVACY EN GEBRUIK VAN GEGEVENS

(a) Elke Partij zal alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming naleven. Tenzij anders overeengekomen door de Partijen, zal Reduct (of haar onderaannemers) geen informatie verwerken met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen ("Persoonsgegevens") voor de Klant of namens de Klant.

(b) Klant erkent en stemt ermee in dat Reduct en de aan haar gelieerde ondernemingen (of hun respectieve onderaannemers) informatie en gegevens kunnen verzamelen die gegenereerd worden uit Producten en Diensten (inclusief alle producten, diensten of systemen van derden die samen met het Product en/of de Dienst worden geleverd) en/of het gebruik daarvan ("Gebruiksgegevens"). Reduct heeft het recht de Gebruiksgegevens kosteloos te gebruiken, op elk moment gedurende de looptijd van een Overeenkomst en daarna, om Gebruiksgegevens samen te voegen of te compileren met andere gegevens zoals vereist kan zijn door overheidsvoorschriften, beveiliging van gegevens, commercialisering of anderszins, IPR of afgeleide werken te creëren van of Gebruiksgegevens te wijzigen of aan te passen om producten en diensten te leveren, te onderhouden en te verbeteren, en om nieuwe producten of functies of diensten te ontwikkelen. Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, EULA of Aanvullende Gebruiksvoorwaarden, zal Reduct ervoor zorgen dat het gebruik van Gebruiksgegevens alle Persoonsgegevens en alle gegevens die identificatie van Contractant of bedrijf of organisatie mogelijk zouden maken, uitsluit.

20. DIVERSEN

(a) De ongeldigheid of afdwingbaarheid van een bepaling van deze Voorwaarden of een Overeenkomst zal geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling daarvan, die alle van kracht zullen blijven

volle kracht en uitwerking. In het geval van een dergelijke vaststelling van ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid, zullen de Partijen zich inspannen om de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling(en) te vervangen door een effectieve bepaling(en) die het meest overeenkomt (overeenkomen) met de oorspronkelijke bedoeling van de aldus vernietigde bepaling(en). Na redelijke kennisgeving zal de Contractant Reduct bijstaan bij het controleren van de naleving van de Overeenkomst door de Contractant.

(b) Elk recht van Reduct uiteengezet in deze Voorwaarden zal onverminderd alle rechten of rechtsmiddelen die Reduct kan hebben onder de Overeenkomst of in rechte of in billijkheid. De Contractant erkent dat Reduct N.V. en aan haar gelieerde ondernemingen bedoeld zijn als derde-begunstigden voor de doeleinden van alle voordelen onder, en de bepalingen van de Overeenkomst kunnen afdwingen, met inbegrip van deze Voorwaarden, waar van toepassing. Het falen of de vertraging van een Partij om een bepaling van deze Voorwaarden of een Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of een verklaring van afstand om deze af te dwingen.

(c) De Voorwaarden van een Overeenkomst (inclusief deze Voorwaarden en alle andere voorwaarden die er deel van uitmaken) geven de volledige afspraak en overeenkomst weer tussen de Partijen met betrekking tot de levering van Producten en gecontracteerde Diensten onder die Overeenkomst en vervangen alle eerdere beloften, overeenkomsten, verklaringen, toezeggingen of implicaties, mondeling dan wel schriftelijk gedaan tussen Reduct en Contractant met betrekking tot het onderwerp daarvan. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat, bij het aangaan van een Overeenkomst, geen vertrouwen is gesteld in verklaringen die niet zijn opgenomen als onderdeel van die Overeenkomst. Geen enkele wijziging van een Overeenkomst zal bindend zijn voor een Partij, tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van elk van de Partijen.

(d) Prijzen en voorwaarden kunnen worden gecorrigeerd wegens tikfouten of schrijffouten.

Ik ben tekstblok. Klik op de edit knop om deze tekst te veranderen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Winkelwagen